Matura 2023. We wtorek ostatni dzień egzaminów. Wyniki 7 lipca

We wtorek, w ostatnim dniu egzaminów, odbędą się pisemne egzaminy dwujęzyczne z matematyki, historii, geografii, biologii, chemii i z fizyki. Zdawane są w języku obcym. Przystępują do nich absolwenci klas dwujęzycznych. Sesja egzaminów pisemnych rozpoczęła się 4 maja, a kończy 23 maja. Sesja egzaminów ustnych rozpoczęła się 10 maja i również kończy się 23 maja.

Przypomnijmy, że w tym roku egzaminy maturalne odbywają są w dwóch formułach. W nowej formule (Formuła 2023) do egzaminów przystępują tegoroczni absolwenci 4-letnich liceów ogólnokształcących – to pierwszy rocznik, który skończył 8-letnią szkołę podstawową. W starej formule (Formuła 2015) maturę zdają tegoroczni absolwenci techników, którzy ukończyli 4-letnie technikum – to ostatni rocznik, który uczył się w gimnazjach. Zgodnie ze starą formułą maturę zdają też absolwenci szkół branżowych II stopnia oraz abiturienci ze starszych roczników.

Egzamin maturalny jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych. Stanowią one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Osobne wymagania egzaminacyjne opracowano dla absolwentów 4-letnich liceów, a osobne dla absolwentów 4-letnich techników, szkół branżowych II stopnia i absolwentów.

Aby zdać maturę, abiturient – niezależnie czy zdaje według nowej, czy według starej formuły – musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu do wyboru nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Dla abiturientów, którzy nie mogli przystąpić z przyczyn losowych lub zdrowotnych do egzaminów w sesji majowej, przygotowano dodatkową sesję. Jej termin wyznaczono na 1-19 czerwca.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 21-22 sierpnia. Abiturient, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może poprawiać je dopiero za rok.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 7 lipca (piątek) w serwisie maturzysty. Osoby, którym nie udało się zdać egzaminu, do 14 lipca muszą złożyć do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego

Terminy poprawkowe:

>> 21 sierpnia – ustny egzamin poprawkowy,

>> 22 sierpnia – pisemny egzamin poprawkowy.

Wyniki z poprawki będzie można sprawdzić 8 września.

(GN)

CKE: Jesteśmy po półmetku matury 2023. „Około 85 proc. egzaminów za maturzystami”

Matura 2023. Zakończyła się część egzaminów obowiązkowych. Teraz zdający mierzą się z przedmiotami dodatkowymi