MEiN: Propozycje zmian w czasie pracy nauczycieli oraz lokalizacji miejsc nauczania

Ministerstwo Edukacji i Nauki zapowiada likwidację limitu godzin ponadwymiarowych w nowym roku szkolnym. Chce również wprowadzić możliwość prowadzenia zajęć w innych budynkach oświatowych niż szkoła. „W związku ze zwiększonymi potrzebami kadrowymi i lokalowymi, które są związane z kumulacją roczników uczniów w roku szkolnym 2023/2024 w szkołach ponadpodstawowych, trwają przygotowania do zmian w Karcie Nauczyciela oraz Prawie oświatowym” – czytamy m.in. w specjalnym komunikacie.

„W ustawie – Karta Nauczyciela planuje się dodanie czasowo obowiązującego przepisu, przewidującego możliwość przydzielenia w roku szkolnym 2023/2024 nauczycielowi zatrudnionemu w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia, za zgodą tego nauczyciela, godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela. Rozwiązanie to jest zgodne z oczekiwaniami jednostek samorządu terytorialnego przedstawionymi w ramach prac Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego” – informuje MEiN.

Przypomnijmy, że obecnie limit godzin ponadwymiarowych dla nauczyciela określa art. 35 ust. 1 Karty nauczyciela i wynosi ½ obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć, a więc w przypadku nauczycieli mających 18-godzinne pensum – maks. 9 dodatkowych godzin pracy.

„Natomiast w ustawie – Prawo oświatowe planuje się stworzenie możliwości organizacyjnych dla zapewnienia optymalnych warunków realizacji podstaw programowych w liceum ogólnokształcącym, technikum i branżowej szkole I stopnia przez umożliwienie tworzenia czasowo działających w roku szkolnym 2023/2024 dodatkowych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, podporządkowanych organizacyjnie wymienionym szkołom prowadzonym przez jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowej lokalizacji nie należy jednak utożsamiać z inną lokalizacją prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, o której mowa w art. 39 ust. 7a ustawy – Prawo oświatowe, gdyż ta dotyczy wszystkich typów szkół i nie jest ograniczona ramami czasowymi” – wskazuje resort w komunikacie.

Jak podkreśla MEiN „mając na uwadze, że w roku szkolnym 2024/2025 liczba uczniów szkół ponadpodstawowych będzie kształtowała się na poziomie porównywalnym z liczbą tych uczniów w roku szkolnym 2021/2022, planuje się wprowadzenie proponowanych rozwiązań tylko na rok szkolny 2023/2024”.

Zapowiedzi MEiN wychodzą naprzeciw postulatom samorządowców z Unii Metropolii Polskich. – W roku szkolnym 2023-2024 limit godzin ponadwymiarowych zostanie zniesiony – zapowiadał wiceminister Dariusz Piontkowski na posiedzeniu Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu KWRiST, który zebrał się 21 marca.

 Zdaniem samorządowców podniesienie limitu godzin ponadwymiarowych pomoże rozwiązać problemy kadrowe, które mogą wystąpić w niektórych szkołach ponadpodstawowych. Ma to bezpośredni związek z kolejnym nadmiarowym rocznikiem absolwentów szkół podstawowych, który rozpocznie ponadpodstawowy etap edukacji.

Podobnie jak w roku ubiegłym, w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych zaroi się od uczniów. Po raz kolejny trafi bowiem do nich blisko 510 tys. absolwentów szkół podstawowych, podczas gdy normalne roczniki liczą po ok. 380 tys.

(GN)

RIO: Nauczycielowi należy się zapłata za godziny ponadwymiarowe, jeśli ich nie zrealizował z przyczyn od niego niezależnych