MEN ws. pracowników młodocianych. Apel do pracodawców by odwołali praktyki

„W przypadku uczniów uczących się za sprzedawców, fryzjerów, kosmetyczek kontakt z klientem to podstawa. Dlaczego i te praktyki nie są zawieszone?” – takie pytania pojawiały się w mediach społecznościowych. I jest odpowiedź. W specjalnym komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej zalecono pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)” – czytamy w komunikacie.

„Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia” – informują szefowie MEN oraz MRPiPS.

(JK, GN)