NIK ujawniła plany kontroli na 2023 rok. Co zbada w oświacie?

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na rok 2023 to 90 tematów kontroli planowych. NIK zajmie się m.in. kształceniem dzieci cudzoziemców w polskich szkołach, by odpowiedzieć na pytanie czy polski system edukacji zaspokaja potrzeby edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze dzieci cudzoziemców. Izba sprawdzi też czy zmiany w szkolnictwie zawodowym zwiększyły jakość i skuteczność kształcenia zawodowego oraz skontroluje skierowany do uczniów szkół podstawowych program „Laboratoria Przyszłości”.

 „Spoglądając na wykaz zaplanowanych na 2023 rok kontroli, można dostrzec kilka obszarów szczególnie istotnych. Agresja rosyjska na naszych ukraińskich sąsiadów, trwająca od 24 lutego 2022 wojna i jej międzynarodowe skutki nie pozostają bez wpływu na naszą sytuację i życie. Dlatego NIK przyjrzy się, jak organy administracji publicznej działały na rzecz przybyłych do Polski uchodźców z Ukrainy, a także jak kształcone są w polskich szkołach dzieci cudzoziemców i jak w jednostkach administracji publicznej obsługiwani są nie tylko obywatele polscy, ale i właśnie cudzoziemcy” – podkreślono.

Jak czytamy w komunikacie NIK „ze szczególną uwagą kontrolerzy przyjrzą się sferze, która w ostatnich latach wywoływała gorące kontrowersje – opiece psychiatrycznej nad dziećmi i młodzieżą oraz świadczonej młodym obywatelom pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej”.

„Wybrane do „Planu pracy NIK na 2023” tematy kontroli wpisują się w priorytety określone w Strategii działalności kontrolnej na lata 2022-2024. Najwięcej kontroli będzie realizowanych w ramach priorytetów:

>>sprawne państwo służące obywatelom,

>>poprawa bezpieczeństwa ekologicznego – zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych,

>> zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

1/3 kontroli będzie realizowana w ramach priorytetu strategicznego na 2023:

>> zapewnienie bezpieczeństwa narodowego

„Najwyższa Izba Kontroli zawsze była czujna i elastyczna – i w tym celu 20 procent swego potencjału kontrolnego zachowuje w rezerwie na tzw. kontrole doraźne, które wynikają z bieżących wyzwań i zjawisk” – napisano w komunikacie.

Więcej w komunikacie tutaj.  Szczegółowy plan pracy Najwyższej Izby Kontroli
na 2023 rok  dostępny jest tutaj

(JK, GN)

NIK: Szkoły w czasach pandemii. „Doraźne działania MEiN, brak wsparcia nauczycieli, przypadki wykluczenia cyfrowego”

NIK: Ze wsparcia na doposażenie szkolnych stołówek skorzystała tylko co piąta zgłoszona szkoła

NIK: Polska cyfrowa? Przed nami jeszcze daleka droga, także w oświacie