Nowe wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół i przedszkoli

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Minister Edukacji i Nauki we współpracy z Ministrem Zdrowia oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym wydał wytyczne zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nowe zalecenia przygotowano także dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

W nowych znalazły się zalecenia dotyczące: organizacji opieki w podmiocie, higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka.

W rekomendacjach podkreślono, że każda placówka posiada kompetencje do podejmowania rozstrzygnięć w zakresie szczegółowych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego.

Wśród wytycznych dla przedszkoli czytamy m.in., że do placówki może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej – zasada ta dotyczy także opiekunów, którzy przyprowadzają podopiecznych do przedszkoli. Rekomenduje się także, by od razu po przebraniu się, dzieci myły ręce wodą z mydłem.

Zaleca się także, aby opiekunowie odprowadzający dzieci, mogli wchodzić do budynku placówki zachowując zasadę 1 opiekuna na jedno dziecko. Jeżeli zaś dziecko przechodzi okres adaptacyjny w placówce, opiekun może przebywać na terenie przedszkola ale tylko za zgodą dyrektora.

W zaleceniach czytamy także o regularnym wietrzeniu sal i korytarzy w budynkach a także o ograniczeniu – w miarę możliwości – kontaktów dzieci z personelem kuchennym, administracją i obsługą sprzątającą.  Jeżeli pracownik danego przedszkola zauważy u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję, należy odizolować w osobnym pomieszczeniu i pilnie powiadomić opiekuna, aby odebrał dziecko z przedszkola.

Rekomenduje się także posiadanie w placówkach termometru bezdotykowego, jednak z uwzględnieniem, że aby zmierzyć temperaturę dziecku, należy uzyskać zgodę opiekuna prawnego.

Podobnie jak w przypadku przedszkoli, MEiN, MZ i GIS, do szkół mogą chodzić tylko uczniowie bez objawów infekcji. Zaleca sią także mycie rąk od razu po przyjściu do placówki.

W przypadku szkół, pierwszą rekomendacją jest jednak zaszczepienie wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Rekomenduje się także korzystanie z aktywnych form przemieszczania się. Zaznaczono, że codzienna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na rozwój psychiczny dziecka.

Ogólne wytyczne nie uwzględniają specyfiki każdej szkoły, które mogą się różnić wielkością, liczbą oddziałów, uczniów i zasobami kadrowymi. Dlatego też, duża autonomia w opracowaniu lokalnych wytycznych została pozostawiona dyrektorom placówek.

Więcej tutaj

(GN)

Niedzielski: Od 28 marca zniesienie obowiązku zakrywania nosa i ust, z wyjątkiem podmiotów leczniczych

Tylko około 15 tys. dzieci z Ukrainy uczy się w oddziałach przygotowawczych. Jak je organizować? Wytyczne MEiN