Od września język łaciński w zakresie podstawowym. Jakie zmiany w podstawie programowej wprowadza MEN?

Od 1 września 2020 r. w ramach zmienionej podstawy programowej uczniowie pierwszych klas liceum ogólnokształcącego i technikum będą uczyć się języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym. Do tej pory taka możliwość istniała tylko na poziomie rozszerzonym. W Dzienniku Ustaw ogłoszono nowelizację rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia.

Z językiem łacińskim i kulturą antyczną będą mieć do czynienia od września uczniowie liceów ogólnokształcących i techników także na poziomie podstawowym.  Obecna nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia, to konsekwencja ubiegłorocznej nowelizacji rozporządzenia ws. ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, która przewiduje możliwość ustalenia przez dyrektorów szkół, że jednym z przedmiotów do wyboru realizowanych w klasie I liceum i technikum może być – obok filozofii, plastyki lub muzyki – język łaciński i kultura antyczna na poziomie podstawowym. Dyrektor szkoły wybiera tylko jeden z tych przedmiotów. Łacina nauczana będzie – tak jak pozostałe przedmioty w tej grupie – w wymiarze jednej godziny w tygodniu.

„Celem zajęć nie jest przekazywanie uczniom wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej, ale kształcenie przede wszystkim umiejętności oraz pokazanie uczniom oddziaływania języka łacińskiego oraz kultury grecko-rzymskiego antyku na języki i kulturę europejską wieków późniejszych. Podstawa programowa ma dać nauczycielom szansę wykształcenia wśród uczniów przekonania z jednej strony o doniosłości, z drugiej – o atrakcyjności tych humanistycznych zagadnień” – czytamy w rozporządzeniu.

MEN tłumaczy, że rolą przedmiotu jest „wyposażenie uczniów w umiejętność czytania pod kierunkiem nauczyciela prostych tekstów”.

„Podstawa programowa traktuje język łaciński jako pewien kod, którym elity europejskie posługiwały się przez stulecia, a którego odczytanie wymaga specyficznych kompetencji. Proponowana podstawa programowa zaleca kształcenie przede wszystkim umiejętności, a nie przekazywanie wiedzy deklaratywnej o języku i jego strukturze gramatycznej. Uczniowie mają zdobyć zdolność rozpoznawania i rozumienia wybranych, podstawowych form ekspresji językowej, nie zaś umiejętność odmieniania przez przypadki czy omawiania składni łacińskiej” – zaznaczono w uzasadnieniu do projektu nowelizacji.

Do tej pory w 4-letnim liceum ogólnokształcącym i 5-letnim technikum język łaciński i kultura antyczna mogły być nauczane tylko na poziomie rozszerzonym.

Rozporządzenia znajduje się tutaj.

(JK, GN)

MEN: Łacina od I klasy liceum i technikum

MEN: Zasady prawa rzymskiego zostaną uwzględnione w podstawie programowej