Oddziały w przedszkolach i klasach I-III z większymi limitami uczniów na kolejny rok szkolny. Kontrowersyjna decyzja MEiN

Rozwiązanie umożliwiające zwiększenie liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I–III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy będzie obowiązywało także w roku szkolnym 2022/2023 – poinformowało ministerstwo edukacji

Tak zakłada znowelizowane rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy

MEiN uzasadniło wprowadzone zmiany „przedłużającymi się działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia opieki i edukacji uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski”.

Zgodnie z rozporządzeniem:

* w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w klasie VIII szkoły podstawowej, a w przypadku szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w ostatnim roku nauki odpowiadającym klasie VIII szkoły podstawowej, po 30 września 2022 r. będą mieli czas do 15 marca 2023 r. na złożenie deklaracji w sprawie egzaminu ósmoklasisty. Dyrektor szkoły przekaże listę tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.
* w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego po 30 września 2022 r. i którzy zamierzają w tym samym roku szkolnym przystąpić do egzaminu maturalnego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły przekaże listę tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 22 marca 2023 r.
* w przypadku uczniów, którzy rozpoczną naukę w branżowej szkole I stopnia lub technikum po 15 września 2022 r. i którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego, datą graniczną złożenia deklaracji przystąpienia do tego egzaminu będzie 15 marca 2023 r. Dyrektor szkoły przekaże wykaz tych uczniów do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej do 22 marca 2023 r.
* w roku szkolnym 2022/2023 uczeń będący obywatelem Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego nie będzie podlegał klasyfikacji śródrocznej – w przypadkach wskazanych w § 6 ust. 1 rozporządzenia.
* w § 6d ust. 2 rozporządzenia zapisano, że w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej ucznia będącego obywatelem Ukrainy, w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: muzyka, plastyka, przyroda i technika będzie wstawiana pozioma kreska. W przypadku ucznia, który w roku szkolnym 2021/2022 otrzymał promocję do klasy VIII, w arkuszu ocen oraz na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w miejscu przeznaczonym na wpisanie ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: przyroda i technika zostanie wstawiana pozioma kreska. W przypadku nieuzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej uczeń będzie powtarzał klasę VIII i przystąpi ponownie do egzaminu ósmoklasisty.

W rozporządzeniu przedłużono na rok szkolny 2022/2023 obowiązywanie następujących rozwiązań:
* możliwości powoływania do składu zespołu egzaminacyjnego sprawdzającego prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, osób niebędących egzaminatorami wpisanymi do ewidencji egzaminatorów, znających język ukraiński. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów;
* możliwości prowadzenia zajęć obejmujących wybrane treści z podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego w oddziale przygotowawczym zorganizowanym w branżowej szkole I stopnia lub technikum;
* wyłączenia obowiązku klasyfikacji rocznej ucznia będącego obywatelem Ukrainy uczęszczającego do oddziału przygotowawczego, w przypadku gdy rada pedagogiczna uzna, że nie zna on języka polskiego lub znajomość języka polskiego nie jest wystarczająca do nauki, lub gdy zakres realizowanych w szkole zajęć edukacyjnych uniemożliwia przeprowadzenie klasyfikacji rocznej tego ucznia;
* możliwości zwiększenia liczebności oddziału przedszkolnego oraz oddziału klas I–III szkoły podstawowej o dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy;
* możliwości funkcjonowania oddziału integracyjnego lub specjalnego w przedszkolu lub w szkole, w tym także na zajęciach świetlicowych oraz w grupie w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym oraz specjalnym ośrodku wychowawczym oraz oddziałach łączonych w szkołach specjalnych ze zwiększoną liczbą dzieci lub uczniów niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy;
* zasad organizowania dodatkowych zajęć z języka polskiego. Zajęcia te mają odbywać się w minimalnym wymiarze 6 godzin tygodniowo i mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach do 15 uczniów.
* możliwości przyjmowania niepełnosprawnych dzieci lub uczniów będących obywatelami Ukrainy do przedszkoli, szkół i placówek specjalnych na podstawie oświadczenia rodzica lub osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem lub uczniem o złożeniu do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
* możliwości modyfikacji programu wychowawczo-profilaktycznego, ze względu na włączenie uczniów będących obywatelami Ukrainy w funkcjonowanie szkoły;
* możliwości zatrudniania w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych oraz w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych, osób, które nie są nauczycielami. Zatrudnienie tych osób będzie następowało za zgodą kuratora oświaty. Celem rozwiązania jest usprawnienie procesu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, a także udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Najwięcej kontrowersji wywoła zapewne przedłużenie na kolejny rok szkolny przepisów umożliwiających zwiększenie liczebności oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III w szkołach podstawowych.

Do oddziałów w przedszkolach i klasach I-III trafi więcej dzieci. Pod warunkiem, że są uchodźcami z Ukrainy

Zgodnie z uchwalonymi na początku marca br. zmianami, do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy można przyjąć większą liczbę dzieci niż to było wcześniej. Do wejścia w życie nowych rozwiązań grupa przedszkolna mogła liczyć nie więcej niż 25 dzieci. Rozporządzenie umożliwiło jednak przyjęcie dodatkowo do oddziału maksymalnie 3 dzieci uchodźczych z Ukrainy. Co oznacza, że taki oddział może liczyć maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie to obowiązuje także w przypadku oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Limity uczniów zwiększono również klasach I-III publicznej szkoły podstawowej. Wcześniej w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej limit ten wynosił 25 uczniów. W sytuacjach wyjątkowych limit ten można było zwiększyć o nie więcej niż 2. Nowe przepisy dopuszczają możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej o 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy. W tej sytuacji dopuszczalna liczba uczniów w tych oddziałach nie może przekraczać 29.

Jeśli w oddziale I-III już dziś znajduje się 26 uczniów, to limit będzie można zwiększyć o maksymalnie 3 uczniów uchodźczych z Ukrainy – tj. do 29, a jeśli w oddziale uczy się obecnie 27 uczniów – to o 2 uczniów uchodźczych (tj. do 29 uczniów).

Rozwiązania zwiększające limity miały wygasnąć wraz z nowym rokiem szkolnym. Ministerstwo edukacji postanowiło jednak wydłużyć ich obowiązywanie o kolejny rok.

(PS, GN)