Opublikowane w Dzienniku Ustaw. Uwaga ważne! Jednolity tekst ustawy o SIO i trzy nowelizacje rozporządzeń MEN

W ostatnich dniach w Dzienniku Ustaw ukazały się akty prawne dotyczące przepisów prawa oświatowego, o których publikacji powinni wiedzieć nie tylko dyrektorzy szkół. To m.in. obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o SIO. Ministerstwo edukacji opublikowało z kolei jednolity tekst rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2024, poz. 110). Minister edukacji wydała również nowelizacje trzech rozporządzeń.

W jednolitym tekście ustawy o systemie informacji oświatowej (poz. 152) uwzględniono m.in.zmiany wprowadzone do SIO:
>> ustawą z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
>> ustawą z 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel;
>> nowelizacja Karty Nauczyciela z 28 lipca 2023 r.;
>> ustawą z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw;
>> ustawą z 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

Rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

Opublikowano także nowelizację z 31 stycznia 2024 r. rozporządzenia w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (poz. 151). Nowelizacja odnosi się m.in. do art. 44zw. (zwolnienie obowiązku z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty), który pozwala „w szczególnych przypadkach zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi lub słuchaczowi przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty” zwolnić tegoż ucznia lub słuchacza z obowiązku przystąpienia do tego egzaminu (na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły).

Zgodnie z nowym brzmieniem § 8 ust. 2 rozporządzenia „W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty ocenę z tego przedmiotu lub oceny z tych przedmiotów, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przelicza się na punkty w sposób określony w ust. 1.”.

Dodatkowa nauka języka mniejszości niemieckiej – trzy godziny zamiast jednej

MEN kierowane przez Barbarę Nowacką przywróciło dodatkową naukę języka mniejszości w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej w wymiarze 3 godzin tygodniowo (w międzyszkolnym zespole nauczania nauka języka mniejszości). W czasach ministra Przemysława Czarnka zmniejszono (od 1 września 2022 r.) ten wymiar dodatkowej nauki języka mniejszości w przypadku uczniów należących do mniejszości niemieckiej do 1 godziny tygodniowo.

Anulowanie zmiany z czasów Czarnka wprowadzono nowelizacją z 2 lutego 2024 r. zmieniająca rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (poz. 144).

Poszła za tym także zmiana z 2 lutego 2024 r. rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2024 (poz. 143). Chodzi o modyfikację wartości wag w algorytmie podziału subwencji dla uczniów lub słuchaczy należących do mniejszości niemieckiej, dla których nauka języka mniejszości jest realizowana w formie dodatkowej nauki tego języka.

(DK, GN)

Fot. Dreamstime