Opublikowano rozporządzenie dotyczące wyprawki szkolnej. Program ma kosztować 15 mln zł i obejmie ponad 41 tys. uczniów

Rozporządzenie ws. realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020 zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. MEN szacuje, że program w nowym roku szkolnym obejmie ok. 41,5 tys. uczniów z niepełnosprawnościami i będzie kosztował 15 mln złotych.

Celem Rządowego programu „Wyprawka szkolna” jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Program „Wyprawka szkolna” jest realizowany od 17 lat. Przez ten czas zmieniała się grupa uczniów uprawnionych do tej pomocy. Od roku 2016/2017 pomoc w zakupie podręczników i materiałów dydaktycznych adresowana jest do części uczniów niepełnosprawnych.

Zmiany w funkcjonowaniu programu wiążą się z sukcesywnym wprowadzaniem bezpłatnych podręczników, będących własnością szkoły i użyczanych uczniom.

W roku szkolnym 2019/2020 prawo do korzystania z podręczników użyczanych będą mieli uczniowie klas I-VIII szkół podstawowych, czyli wszystkich klas szkoły podstawowej i gimnazjów. Nie przysługuje ono uczniom szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Dlatego pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) w ramach programu „Wyprawka szkolna” w tej edycji programu trafi do uczniów niepełnosprawnych z branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Pomoc przysługiwać będzie także niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym. Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Pomoc – podobnie jak w latach ubiegłych – przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Wysokość maksymalnego dofinansowania jest różna – zależy od typu szkoły i rodzaju niepełnosprawności ucznia.

Termin na złożenie wniosku ustalą wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Dla szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te ustalą ministrowie prowadzący dany typ szkoły.

Rozporządzenie ws. realizacji rządowego programu „Wyprawka szkolna” w roku szkolnym 2019/2020 wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Pełną treść rozporządzenie można znaleźć tutaj.

(JK, GN)