OSKKO apeluje o odrzucenie lex Czarnek i lex Wójcik. „Zmiany uczynią ze szkoły instytucję centralnie sterowaną i archaiczną”

„Ze względu na przyjęcie przez Rząd RP projektów ww. zmian w prawie oświatowym, prowadzących do naruszenia konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa i uczynienia polskiej szkoły publicznej ponownie centralnie sterowaną, archaiczną instytucją, zwracamy się do Państwa z apelem o odrzucenie ich przez Sejm” – apelują do posłów dyrektorzy zrzeszeni w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty.

Według OSKKO tzw. projekty lex Czarnek i lex Wójcik być może zostaną przedłożone w Sejmie już w pierwszych dniach grudnia.

„Apelujemy do Państwa Posłów o odrzucenie w Sejmie ww. projektów, ponieważ zmierzają one do podważenia konstytucyjnych zasad partycypacji obywateli w tworzeniu systemu edukacji, pomocniczości państwa, zgodnie z którą każdy szczebel władzy powinien realizować tylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przez szczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa” – podkreśla OSKKO.

„Zasady powyższe opisuje ww. Konstytucja RP w Preambule: >>ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot<<” – przypominają dyrektorzy.

Podkreślają, że projektowane zmiany prowadzą do likwidacji autonomii szkół i samorządów lokalnych, co wywoła marazm, rezygnację z wszelkiej działalności ponad urzędowe schematy, strach przed karą za wyróżnianie się.

Pełne stanowisko OSKKo znajduje się tutaj.

(JK, GN)

Oświata pod partyjną kontrolę! Rząd przyjął “lex Czarnek” – kontrowersyjny projekt trafi do Sejmu

Rząd chce karać dyrektorów więzieniem za “niedopełnienie obowiązków”. Drakoński projekt zaakceptowany