OSKKO przedstawiło swoje rekomendacje ws. niezbędnych zmian w systemie oświaty

„Jako dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, urzędnicy oświatowi, działacze pozarządowi – w liczbie ponad 7000 osób oraz 1000 uczestników Kongresu apelujemy o przywrócenie w edukacji praw podstawowych ustalonych w Konstytucji RP, opartych >>na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot<<” – czytamy m.in. w stanowisku Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty ws. istotnych problemów edukacji.

Stanowisko OSKKO składa się z 9  punktów i zawiera szczegółowe wskazania, postulaty i rekomendacje dotyczące różnych aspektów edukacji, pracy nauczycieli, funkcjonowania szkół, całego systemu oświaty.

Dyrektorzy apelują m.in. o:

>> autonomiczną szkołę – funkcjonującą na zasadzie zaufania do nauczycieli i kadry kierowniczej, całych wspólnot szkolnych

>> prawdziwy dialog z dyrektorami, nauczycielami, rodzicami, uczniami – we wszystkich istotnych sprawach dotyczących edukacji, a przede wszystkim realne konsultacje społeczne w procesie stanowienie prawa oświatowego

>> odbudowę autorytetu nauczyciela,  statusu pracowników oświaty, co jest niezbędne zarówno do tworzenia właściwego klimatu szkoły, sprzyjających warunków rozwoju dzieci i młodzieży, jak i do powstrzymania odejść nauczycieli z zawodu;

>> podjęcie niezbędnych prac, mających na celu naprawę oświaty, zgodnie z rekomendacjami kadry kierowniczej oświaty

OSKKO postuluje przyjęcie „opcji zerowej” prac rządu – czyli – jak czytamy – powstrzymywanie się przed zmianami, nawet próbami realizacji obietnic wyborczych i – w pierwszej kolejności – podejmowanie konsultacji ze specjalistami, dyrektorami, nauczycielami, samorządowcami, rodzicami, uczniami.

„Bezrefleksyjna realizacja zapowiedzi wyborczych kojarzy się społecznościom szkolnym z likwidacją w 2016 r 7500 polskich gimnazjów, mimo protestów nauczycieli i dyrektorów, mimo bezsensu  tego niszczącego wiele lat pracy nauczycieli i samorządowców przedsięwzięcia” – wskazano w uzasadnieniu.

„Tworzenie prawa oświatowego to w ostatnich latach: nieobecne pilotaże poważnych zmian, brak lub nieuwzględnianie badań, fasadowe konsultacje, chaotyczne, reaktywne wprowadzanie niedopracowanych aktów prawnych (patrz: awans zawodowy nauczycieli, wprowadzanie specjalistów pomocy psychologiczno-pedagogicznej, do szkół, podstawy programowe, tworzenie prawa mającego wprowadzać „zarządzanie strachem” nauczycieli i dyrektorów i wiele innych). Oczekujemy dobrego prawa oświatowego” – czytamy.

Dyrektorzy „z nadzieją witają powyborcze zapowiedzi poprawy warunków płacowych nauczycieli”.

Zwracają jednak uwagę, że odczuwalnie uległ pogorszeniu klimat, warunki pracy nauczycieli i dyrektorów. Dlatego postulują:

>> Znaczący wzrost wynagrodzeń nauczycieli, który dałby nam – kadrze kierowniczej – możliwość powstrzymania ucieczki specjalistów od zawodu i pozyskiwanie nowych.

>> Powiązanie dalszych zmian wynagradzania tej grupy zawodowej ze wzrostem  średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

>> Wprowadzenie zasady – dotyczącej pracowników samorządowych – przyznania nagrody jubileuszowej nauczycielom po 45 latach pracy.

>> Wspieranie nauczycieli w ich trudnej pracy w społeczności szkolnej. Pozwólmy nauczycielom pracować bez presji, bo ich działania są dobrem wspólnym. Nauczyciele mówią nam, że „powinni uczyć, a zostali utopieni w dokumentacji i bardzo trudnej komunikacji z rodzicami”, co dzień „dewastuje się autorytet zawodu”. Potrzebujemy poszanowania kwalifikacji i kompetencji naszych nauczycieli.

>> Podjęcie dyskusji nad przyszłością systemu awansu zawodowego nauczycieli, który uważamy za nieskuteczny. Jest to jednak aktualnie, na tle ogromnych problemów edukacji w Polsce problem do rozważenia później

Organizacja wysoko ocenia m.in. zapowiedzi wprowadzania integracji przedmiotów przyrodniczych w klasach IV-VI oraz popiera ograniczenie podstaw programowych przedmiotów.

Dyrektorzy postulują też m.in. docelową rezygnację z egzaminu ósmoklasisty, który nie spełnia swojej roli, zastąpienie kuratoriów oświaty lokalnymi centrami wspierania szkół, zmniejszenie liczebności klas do ok. 18 uczniów, zapewnienie klasom stałej obecności nauczyciela wspomagającego, całodzienną opiekę medyczna w przedszkolach i szkołach

„Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) z nadzieją oczekuje zmian i deklaruje współpracę w dziele naprawy edukacji w Polsce. Prosimy o uwzględnienie postulatów, nad którymi pracowały tysiące osób. Deklarujemy chęć spotkań i konstruktywnych rozmów” – podkreślono.

Pełne stanowisko organizacji znajduje się tutaj

(GN)

Jakie wymagania muszą spełniać dyrektorzy szkół i przedszkoli? Rozporządzenie MEiN opublikowane w Dzienniku Ustaw