Jakie wymagania muszą spełniać dyrektorzy szkół i przedszkoli? Rozporządzenie MEiN opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw opublikowano jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

Opublikowany tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2023 r. Chodzi m.in. o dostosowanie przepisów rozporządzenia do obowiązujących zasad uzyskiwania awansu zawodowego. W związku z tym z rozporządzenia wykreślono przepisy umożliwiające ubieganie się o stanowisko kierownika lub wicedyrektora przez nauczycieli kontraktowych.

Zgodnie z nowelizacją stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub innej placówki edukacyjnej może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który m.in.

>> posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce;

>> ukończył studia z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą i ma co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela.

>> Dodatkowym warunkiem jest uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat. Uchylono przepis dopuszczający możliwość sprawowania funkcji dyrektora przez osoby, które uzyskały ocenę pozytywną.

(GN)

Kto może zostać dyrektorem? MEiN zmienia przepisy