Podwyżki także dla nauczycieli akademickich. Minister Wieczorek podpisał rozporządzenie

Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie w sprawie określenia minimalnej wysokości wynagrodzenia zasadniczego profesora uczelni publicznej. Przewiduje ono podniesienie płac od 1 stycznia 2024 r. o 30 proc. Oznacza to, że wynagrodzenie profesora wzrośnie z obecnego poziomu 7 210 zł do 9 370 zł. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora uczelni publicznej wzrośnie o 2160 zł; profesora uczelni – o 1 793 zł, adiunkta – o 1 577 zł, zaś asystenta wykładowcy – o 1 080 zł.  Środki na podwyżki pensji nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych zostały zabezpieczone w ustawie budżetowej na 2024 r.

– Podwyżki dla nauczycieli oraz nauczycieli akademickich zostaną wprowadzone równocześnie – zapowiedział minister nauki Dariusz Wieczorek. Jak podaje resort nauki przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z 22 lutego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r.

Z minimalnym wynagrodzeniem profesora są skorelowane wynagrodzenia nauczycieli akademickich i pracowników naukowych PAN oraz inne świadczenia w systemie szkolnictwa wyższego.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia nauczyciela akademickiego w poszczególnych grupach stanowisk po planowanej podwyżce będzie wyglądała następująco:

>> profesor – 9 370,00 zł – wzrost kwotowy o 2 160,00 zł,

>> profesor uczelni – 7 777,10 zł – wzrost kwotowy o 1 792,80 zł,

>> adiunkt – 6 840,10 zł – wzrost kwotowy o 1 576,80 zł,

>> asystent, wykładowca – 4 685,00 zł – wzrost kwotowy o 1 080,00 zł.

Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym że dla:

>> profesora uczelni – nie niższa niż 83 proc.

>> adiunkta – nie niższa niż 73 proc.  tego wynagrodzenia.

Określone w rozporządzeniu minimalne wynagrodzenie profesorskie wpływa także na szereg innych świadczeń w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, np. na wysokość:

>> łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora jaką może otrzymać student,

>> miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni,

>> dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej, w tym rektora,

>> wynagrodzenia w postępowaniach awansowych,

>> miesięcznego stypendium doktoranckiego.

„Faktyczną wysokość wynagrodzeń w uczelniach publicznych kształtują samodzielnie władze uczelni w ramach posiadanej w tym zakresie autonomii, indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika i z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych” – przypomina resort nauki.

Podstawowe wynagrodzenie pracownika uczelni publicznej składa się z wynagrodzenia zasadniczego (nie może być niższe od minimum ustawowego) i dodatku za staż pracy, które stanowią stałe składniki wynagrodzenia. Dodatkowo nauczyciel akademicki w uczelni publicznej może otrzymywać dodatek funkcyjny, dodatek zadaniowy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe, dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych bądź inne dodatki, jeżeli zostały określone w zakładowym układzie zbiorowym pracy albo regulaminie wynagradzania, które stanowią zmienne składniki wynagrodzenia.

Rozporządzenie ws. podwyżek na uczelniach wyższych czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 r. Oznacza to, że wraz z podwyżką akademicy dostaną wyrównanie.

Komunikat resortu na temat podwyżek znajduje się tutaj

(GN)

Rozporządzenie płacowe podpisane! Podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia pojawią się na kontach nauczycieli (aktualizacja)

Nauczyciele akademiccy też dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia. Minister nauki podał stawki