Praca zdalna w Kodeksie pracy. Jest podpis prezydenta

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy. Wprowadza ona na stałe do przepisów pracę zdalną. Pracodawca, co do zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko do 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie, i kobietom w ciąży. Ponadto pracodawcy będą mogli skuteczniej kontrolować trzeźwość pracowników.

Zmiany w Kodeksie pracy polegają m.in. na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Wprowadzona została definicja pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie do potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

W noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym.

Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z wyjątkiem przepisów o pracy zdalnej i uchylanej telepracy – przepisy te wejdą w życie po upływie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia.

***

Przypomnijmy, że na etapie procedowania w parlamencie jest też projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który ma na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw – w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, a także tzw. dyrektywę rodzicielską w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów ( work-life balance).

Nowe przepisy Kodeksu pracy obejmują nauczycieli wtedy, gdy nie są odrębnie uregulowane w Karcie Nauczyciela. A ten dokument nie podejmuje kwestii zasiłku macierzyńskiego, czy urlopu opiekuńczego. Dlatego w kwestii nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 roku nauczyciele zyskują prawie wszystkie nowe uprawnienia dla rodziców czyli:

>>zwiększenie do 5 dni opieki na dziecko (zamiast dotychczasowych 2 dni urlopu opiekuńczego),

>>wydłużeniu urlopu rodzicielskiego,

>>zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego za cały okres urlopu macierzyńskiego.

Więcej na ten temat w Głosie Nauczycielskim nr 5 z 1 lutego 2023 r.

(JK, GN)

Nowelizacja Kodeksu pracy. Nowe urlopy, uprawnienia dla rodziców, zmiany w umowach o pracę. Rząd wdraża unijne dyrektywy