Prekonsultacje wymagań egzaminacyjnych zakończone

Ministerstwo edukacji zakończyło prekonsultacje dotyczące wymagań egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym. Do MEN trafiło prawie 2,5 tys. opinii, które trafiły do ekspertów z poszczególnych przedmiotów

Prekonsultacje on-line odbyły się między 20 i 27 listopada br. Każdy zainteresowany mógł przekazać swoje opinie na temat treści proponowanych wymagań.

„Otrzymaliśmy prawie 2,5 tys. uwag (2487), które zostały przekazane do analizy ekspertom z poszczególnych przedmiotów. Ostateczny kształt wymagań egzaminacyjnych będzie gotowy w grudniu br. i wydany w formie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki” – poinformował resort edukacji.

Nadesłane uwagi dotyczą m.in.
* odwołania matur ustnych w związku z epidemią,
* rezygnacji z kolejnych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego,
* zniesienia obowiązku zdawania matury na poziomie rozszerzonym,
* zmiany terminu i formuły egzaminów ustnych i pisemnych.

„Przypominamy, że egzaminy: ósmoklasisty i maturalny w roku szkolnym 2020/2021 zostaną przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie – jak w ubiegłych latach – na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego” – czytamy w komunikacie MEN.

W grudniu rozpoczną się też szkolenia dla doradców metodycznych i nauczycieli, organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dodatkowo dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego, które zostaną udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.

– Poprosiliśmy ekspertów, większość z nich pracowała także wcześniej przy podstawach programowych, aby z uwagi na te ograniczenia pracy w szkołach dokonali incydentalnie korekty w podstawach, by na tej podstawie Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowała arkusze egzaminacyjne, których zakres wiedzy potrzebnej do zdania egzaminów będzie ograniczony o 20-30 proc. – poinformował 19 listopada br. minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Zgodnie z propozycją MEN, zmiany będą polegały m.in. na:
1) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego:

* zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczona będzie liczba lektur obowiązkowych, formy wypowiedzi ograniczone zostaną do dwóch: rozprawka albo opowiadanie,
* zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w pierwszej części arkusza egzaminacyjnego (czytanie ze zrozumieniem), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (120 minut),
* możliwości odwołania się przez ucznia w wypracowaniu do wybranej lektury obowiązkowej, spełniającej warunki zadania (nie będzie wskazana lektura obowiązkowa, do której uczeń musiałby się odwołać );

2) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z matematyki:

* zmniejszeniu zakres treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. ograniczono wymagania dotyczące m.in. własności figur geometrycznych na płaszczyźnie, geometrii przestrzennej, elementów statystyki opisowej,
* zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (100 minut),
* zmniejszeniu liczby zadań otwartych do rozwiązania (w porównaniu do arkuszy z lat 2019–2020);

3) w przypadku egzaminu ósmoklasisty z języka obcego nowożytnego:

* zmniejszeniu zakresu treści sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych, np. obniżony zostanie ogólny oczekiwany poziom biegłości językowej (poziom A2),
* zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym, przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (90 minut),
* ograniczeniu/dostosowaniu zakresu struktur gramatycznych (opublikowanych w Informatorach o egzaminie z poszczególnych języków);

4) w przypadku egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym:

*zmniejszeniu (o 5 pkt) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);

5) w przypadku egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

* zniesieniu obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

Egzaminy w 2021 r. na wyjątkowych zasadach. Co się zmieni?

(PS, GN)