Przedstawiciele środowiska akademickiego apelują o podział MEiN na dwa resorty: nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji

Prezes Polskiej Akademii Nauk, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego apelują o utworzenie dwóch odrębnych ministerstw: nauki i szkolnictwa wyższego oraz edukacji w miejsce istniejącego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Apel jest skierowany do polityków, którzy utworzą nowy rząd. Z takim samym postulatem wystąpił też ostatnio Związek Nauczycielstwa Polskiego.

„Z całą mocą apelujemy o utworzenie odrębnych ministerstw Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Edukacji Narodowej” – napisali w specjalnym stanowisku prezes PAN prof. Marek Konarzewski, prezes FNP prof. Maciej Żylicz i prof. Marcin Pałys przewodniczący RGNiSW.

„Utworzenie w 2021 roku jednego ministerstwa obejmującego naukę, szkolnictwo wyższe i oświatę doprowadziło do spadku znaczenia badań naukowych i obniżenia realnych nakładów przeznaczanych na ten cel. Pokazało również całkowitą odmienność mechanizmów finansowania i zarządzania edukacją szkolną względem edukacji akademickiej i nierozerwalnie z nią związanych badań naukowych” – napisali naukowcy.

Ich zdaniem połączenie resortów nie przyniosło przewidywanych korzyści. „Miało natomiast negatywny wpływ na dostosowywanie polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki do dynamicznie zmieniających się stosunków społecznych w Polsce i w innych krajach europejskich oraz sprostania wyzwaniom, jakie stawia przed nauką współczesny świat” – czytamy w dokumencie.

Autorzy apelu zadeklarowali współpracę podczas procesu rozdzielania ministerstw. „Nauka i edukacja na poziomie wyższym stanowią fundament pomyślnego rozwoju Polski i powinny być objęte działaniem odrębnego ministerstwa. Deklarujemy jak najdalej idącą współpracę zmierzającą do utworzenia resortu nauki i szkolnictwa wyższego” – napisali profesorowie.

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego formalnie przestały istnieć 1 stycznia 2021r., w ich miejsce utworzono Ministerstwo Edukacji i Nauki. Na jego czele stanął minister Przemysław Czarnek.

(GN)

ZNP apeluje do prezydenta, żeby niezwłocznie powierzył misję tworzenia rządu demokratycznej opozycji

Dwa resorty, jeden minister. Jest rozporządzenie w sprawie zakresu działania ministra edukacji i nauki