Rada SzWiN ZNP przypomina swój apel do MEiN. “Domagamy się wzrostu wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym i nauce”

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP wskazuje, że pogarszanie się warunków pracy i płacy w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki spowoduje niepokoje społeczne, pogłębi lukę pokoleniową, gdyż  młodzi badacze będą realizować swoją karierę naukową i dydaktyczną poza Polską, co spowoduje  obniżenie potencjału dydaktycznego i naukowego polskich uczelni. Rada powtórzyła też swój apel do ministra Czarnka o wzrost wynagrodzeń dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i instytutów naukowych.

Rada wystosowała specjalne pismo w tej sprawie do szefa MEiN jeszcze w sierpniu. Swoje postulaty przypomniała w przededniu inauguracji nowego roku akademickiego na Facebooku.

„Rada SzWiN ZNP wielokrotnie zwracała uwagę, że wieloletnie zaniedbania  w zakresie środków przeznaczanych w Polsce na szkolnictwo wyższe, badania i rozwój, a w ich  ramach w szczególności środków na wynagrodzenia, nie pozwalają polskim uczelniom na  osiągnięcie takiego poziomu płac jaki jest w tych państwach, w których jakość kształcenia i badań naukowych jest nam często stawiana za wzór. Wyższe wynagrodzenia są także koniecznością, aby skłonić młodych, nierzadko bardzo zdolnych, badaczy i dydaktyków do wiązania swojej przyszłości z pracą dydaktyczną i naukową w naszym kraju” – czytamy m.in. w piśmie podpisanym przez Janusza Szczerbę, prezesa Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP.

„Domagamy się od władz Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowania zobowiązania podjętego  przez ówczesnego Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki Pana Jarosława Gowina, który podczas  wprowadzania ustawy z 2018 roku „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” zobowiązał się, że  w latach 2019÷2021 nastąpi wzrost wynagrodzeń średnio 10% w każdym roku. Z tych  zobowiązań środowisko akademickie otrzymało tylko 7 proc. w roku 2019” – przypomina Rada SzWiN ZNP.

W piśmie zwrócono uwagę, że zaniedbania dotyczące poziomu wynagrodzeń pracowników  nauki i szkolnictwa wyższego stały się szczególnie rażące w sytuacji pandemii Covid-19.  „Pandemia pokazała jasno, że wydatki na szeroko rozumianą naukę, nie są kosztem, ale w bardzo  wielu aspektach inwestycją w przyszłość nas wszystkich” – podkreślono.

Rada SzWiN ZNP wskazuje, że od 2018 roku nie wzrosło minimalne  miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora w uczelni publicznej.

„Zgodnie ze  zobowiązaniem z 2018 roku, minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora w uczelni publicznej miało wynosić trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2018 roku  minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora w uczelni publicznej wynosiło 6 410,00 zł, co  odpowiadało trzykrotnej wielkości minimalnego wynagrodzenia za pracę – 2 100,00 zł). Obecnie w 2021 roku minimalne wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2 800,00 zł, czyli zgodnie z umową  społeczną minimalne wynagrodzenie zasadnicze profesora uczelni publicznej w 2021 roku  powinno wynosić 8 400,00 zł” – czytamy.

Odrębną kwestią – jak zaznaczono – jest wynagrodzenie pracowników uczelni wyższych i placówek naukowych, którzy nie są nauczycielami akademickimi.

 „Bez tych pracowników, określanych inaczej pracownikami wsparcia, żadna uczelnia nie będzie w stanie normalnie funkcjonować.  Wykwalifikowani specjaliści administracyjni, pracownicy badawczo- i inżynieryjno-techniczni
niejednokrotnie z tytułami doktorskimi, bibliotekarze i informatycy oraz pozostali pracownicy tej  grupy otrzymują wynagrodzenia często niewiele przewyższające minimalne wynagrodzenie  zasadnicze. To powoduje masowy odpływ wysoko wyspecjalizowanej kadry do innych obszarów  gospodarki” – wskazano.

„Nie możemy godzić się na taki system płac i takie wynagrodzenia w szkolnictwie  wyższym i nauce w XXI wieku. Postulujemy, aby wynagrodzenia pracowników niebędących  nauczycielami akademickimi także uzależnić od wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni  publicznej” – apeluje Rada.

Zdaniem Rady SzWiN ZNP zobowiązania podjęte wobec środowiska akademickiego, w tym wobec przedstawicieli dwóch największych central związkowych działających w pionie  szkolnictwa wyższego i nauki – ZNP i NSZZ „Solidarność” powinny być dotrzymane.

Pełne stanowisko rady można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

Środowisko naukowe, w tym RSzWiN ZNP, apeluje o wzrost nakładów na szkolnictwo wyższe

Janusz Szczerba, prezes Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP: Autonomia uczelni to świętość