Refundacja 500 zł. Komu się należy? Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy?

Aby otrzymać rządową refundację dla nauczycieli w wysokości 500 zł trzeba będzie przedstawić szereg dokumentów i wypełnić wniosek. Z prawa do dodatku wykluczono m.in. nauczycielki przedszkoli oraz nauczycieli przebywających na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim, a także nauczycieli oddelegowanych do pracy związkowej

Ministerstwo edukacji opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia „w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”. To zapowiedziane już wcześniej rozporządzenie wprowadzające refundację dla nauczycieli prowadzących zdalne lekcje w wysokości 500 zł.

Czego możemy dowiedzieć się z tego dokumentu?

Pieniądze z rządowej dotacji niestety nie trafią do wszystkich nauczycieli, którzy od wiosny br. prowadzili zdalne lekcje i w związku z tym musieli wyposażyć się (zwykle za własne pieniądze) w niezbędny do tego sprzęt.

Zgodnie z projektem, prawo do refundacji mają nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach wymienionych w art. 2 pkt 2-11 ustawy – Prawo oświatowe. Chodzi o:
* szkoły:
a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego,
b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa,
c) artystyczne;
* placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;
* placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
* placówki artystyczne – ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;
* poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
* młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
* placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania;
* placówki doskonalenia nauczycieli;
* biblioteki pedagogiczne;
* kolegia pracowników służb społecznych

Prawa do refundacji pozbawione zostały nauczycielki przedszkoli oraz nauczycielki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Uwaga! Dofinansowanie przysługuje tylko nauczycielowi zatrudnionemu w jednostce systemu oświaty w dniu 2 listopada 2020 r. oraz w dniu wypłaty dofinansowania.

Kto jeszcze jest pozbawiony prawa do refundacji?
1) nauczyciele przebywający do dnia 7 grudnia 2020 r. na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopach: wychowawczym, dla poratowania zdrowia, macierzyńskim, rodzicielskim lub na warunkach urlopu macierzyńskiego;
2) nauczyciele przebywający w dniu 7 grudnia 2020 r. na urlopie bezpłatnym trwającym nie krócej niż 14 dni;
3) nauczyciele, którzy do dnia 7 grudnia 2020 r. byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych.

Nauczycielom przysługiwać ma „jednorazowe dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć”.

Pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie w całości lub w części kosztów zakupu sprzętu lub oprogramowania:
1) komputera stacjonarnego;
2) monitora;
3) komputera przenośnego będącego laptopem lub tabletem, w tym tabletem graficznym;
4) kamery internetowej lub wizualizera;
5) statywu;
6) mikrofonu, słuchawek lub zestawu słuchawkowego (mikrofon i słuchawki);
7) drukarki, skanera lub urządzenia wielofunkcyjnego;
8) myszy, klawiatury, ładowarki sieciowej, głośników, pamięci zewnętrznej, pamięci masowej, napędu zewnętrznego, urządzenia do konwersji pisma odręcznego do wersji elektronicznej;
9) oprogramowania komputerowego;
10) smartfona

Pieniądze z dotacji można też przeznaczyć na sfinansowanie „zakupu usługi dostępu do internetu oraz sprzętu lub oprogramowania umożliwiającego korzystanie z tej usługi”, czyli np. routera.

Refundacja może wynieść maksymalnie 500 zł i przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługi zakupione w okresie od dnia 1 września 2020 r. do dnia 7 grudnia 2020 r. Nie obejmie więc wiosny, gdy nauczyciele musieli prowadzić zdalne lekcje i to wtedy najwięcej inwestowali w sprzęt, oprogramowanie i internet.

Aby uzyskać dofinansowanie, nauczyciel musi do 7 grudnia br. złożyć u dyrektora szkoły lub placówki, w której pracuje, specjalny wniosek. Jeśli nauczyciel pracuje w więcej niż jednej placówce, to wniosek powinien złożyć u dyrektora tej „jednostki systemu oświaty, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze”. A jeżeli w każdej placówce wnioskodawca jest zatrudniony w tym samym wymiarze godzin – to wniosek złoży w szkole, w której zatrudnił się w pierwszej kolejności.

Wniosek musi zawierać:
1) imię i nazwisko oraz numer PESEL nauczyciela;
2) informacje o rodzaju zakupionego sprzętu, oprogramowania lub usługi, o których dofinansowanie ubiega się nauczyciel, oraz koszt ich zakupu;
3) podpis nauczyciela

Jeśli nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w więcej niż jednej placówce, to do wniosku musi dołączyć oświadczenie, że nie złożył i nie złoży wniosku w innych jednostkach systemu oświaty.

Do wniosku należy ponadto dołączyć „kopię lub oryginał dowodu zakupu sprzętu, oprogramowania lub usługi (…) wystawiony imiennie na nauczyciela”. Jeśli więc np. rachunek za internet wystawiony jest nie na nauczyciela ale współmałżonka lub inną osobę dorosłą w gospodarstwie domowym, to refundacja nie obejmie tej pozycji. Do otrzymania refundacji nie wystarczy też przedstawić np. zwykły paragon, ponieważ nie ma na nim nazwiska osoby, która kupiła dany sprzęt lub oprogramowanie.

Do zadań dyrektora należały zebranie od uprawnionych nauczycieli wniosków wraz z innymi dokumentami, ich weryfikacja oraz sporządzenie na tej podstawie listy nauczycieli uprawnionych do otrzymania dofinansowania.

Listę trzeba najpóźniej do 11 grudnia br. przekazać organowi prowadzącymi. Na tej podstawie organ prowadzący przekaże pieniądze szkołom – najpóźniej do 21 grudnia br.

Nauczyciel powinien otrzymać kwotę, o którą wnioskuje, nie później niż 31 grudnia br.

Z refundacji może skorzystać w sumie ok. 530 tys. nauczycieli, na co w budżecie państwa znaleziono ok. 270 mln zł.

Rozporządzenie wraz z uzasadnieniem dostępne jest TUTAJ.

(PS, GN)