RPO pyta CKE o organizację matur. Jakie będą zasady oceniania zadań z matematyki dla osób z dyskalkulią?

Jak będą oceniane zadania zamknięte z matematyki podczas tegorocznych matur dla zdających ze stwierdzoną dyskalkulią – pyta RPO Centralną Komisji Egzaminacyjną Skargi w tej sprawie wpływają do Biura RPO. Problem dotyczy zasad oceniania zadań zamkniętych. Są one skonstruowane w taki sposób, że przewidują nawet niewielkie błędy ucznia. Podstawową trudnością jest sposób oceniania ograniczony do wyboru prawidłowej odpowiedzi.

Uczniowie zwracają uwagę, że zadania zamknięte są zwykle mniej skomplikowane, jednak z uwagi na sposób doboru przykładowych odpowiedzi nie są w stanie wybrać prawidłowego rozwiązania.

Dyskalkulia, to zaburzenie zdolności wykonywania działań arytmetycznych. Uznaje się, że jest to specyficzne zaburzenie rozwojowe o podłożu środowiskowym lub genetycznym. Szacuje się, że dyskalkulicy stanowią 3–6 proc. społeczeństwa, a ponad 99 proc. z nich nie ma świadomości, że dyskalkulia istnieje.

Dostosowanie sprawdzianów i egzaminów dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się to jeden z istotnych obszarów działalności RPO. Wcześniej wdrożono racjonalne usprawnienia w zakresie oceniania zadań otwartych – co spotkało się ze znaczną aprobatą abiturientów z dyskalkulią.

W ocenie RPO z uwagi na występujące trudności należałoby wprowadzić możliwość sprawdzania całości pracy maturalnej przez egzaminatora z uwzględnieniem podobnych wytycznych do zasad oceniania zadań otwartych w przypadku arkuszy osób ze stwierdzoną dyskalkulią. Umożliwiłoby to ocenę zdobytej wiedzy i umiejętności z uwzględnieniem dodatkowych trudności oraz potrzeb uczniów wskazanych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Adam Bodnar pyta dr. Marcina Smolika, dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, czy analizowano to przy wypracowywaniu dodatkowych zasad oceniania zadań otwartych w przypadku arkuszy osób ze stwierdzoną dyskalkulią oraz czy wypracowane podobne kryteria w przypadku zadań zamkniętych.

Jeśli taki dokument nie został sporządzony, RPO prosi o przedstawienie możliwych racjonalnych dostosowań w przypadku oceniania zadań zamkniętych oraz upublicznienie ich przed zbliżającą się sesją egzaminacyjną.

Ponadto Rzecznik pyta, ilu absolwentów ze zdiagnozowaną dyskalkulią w ubiegłym roku zostało zgłoszonych przez dyrektorów szkół, jako wymagający dostosowań warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego z matematyki oraz jak przedstawia się statystyka uzyskania pozytywnego wyniku z tego egzaminu w przypadku tej grupy maturzystów.

Więcej na temat wystąpienia RPO do CKE można przeczytać tutaj.

(JK, GN)

Adam Bodnar napisał do MEiN ws. konieczności uzupełnienia podstawy programowej o edukację antydyskryminacyjną