RSzWiN ZNP podjęła decyzję o kontynuowaniu działań protestacyjnych (komunikat)

Przyjęty przez Sejm RP projekt budżetu, w którym po raz kolejny nie uwzględniono środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych i placówek naukowych został negatywnie oceniony przez RSzWiN ZNP.  W specjalnym komunikacie poinformowano, że RSzWiN ZNP na posiedzeniu w dniu 28 tycznia 2022 r. podjęła decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.

Komunikat Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego

Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2022 r. podjęła decyzję o kontynuacji akcji protestacyjnej na rzecz wzrostu wynagrodzeń pracowników szkolnictwa wyższego i nauki (zarówno będących, jak i niebędących nauczycielami akademickimi) oraz zwiększenia ogólnych nakładów na ten sektor w 2022 r.

Podjęte w ramach akcji działania nie przyniosły oczekiwanego rezultatu, w ustawie budżetowej na rok 2022 nie zagwarantowano żadnych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników uczelni wyższych i placówek naukowych, nie zwiększono też znacząco nakładów na funkcjonowanie szkolnictwa wyższego i nauki. Przypominamy, że nasze postulaty to realizacja zobowiązań, które przyjął Rząd RP podczas wprowadzania reformy szkolnictwa wyższego i nauki w 2018 roku, czyli:

>> 17% wzrostu wynagrodzeń w 2022 roku dla wszystkich pracowników szkolnictwa wyższego i nauki. Podwyżki w wysokości 10% rocznie obiecano na lata 2019 – 2021, zrealizowano 7% w roku 2019 i 6% w roku 2020;

>> podwyżki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora do wysokości trzykrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (tj. 9030 zł w roku 2022). Stawka ta stanowi podstawę do wyliczenia wynagrodzeń dla pozostałych nauczycieli akademickich;

>> domagamy się systemowego zwiększania nakładów finansowych na szkolnictwo wyższe i naukę do poziomu 3% PKB.

Efektem prowadzonej akcji protestacyjnej było m.in. powołanie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Zespołu do spraw przygotowania propozycji rozwiązań w zakresie wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych, którego głównym zadaniem miało być dokonanie analizy aktualnego stanu wynagrodzeń w publicznych szkołach wyższych i przygotowanie, w terminie do 31 marca 2022 r., propozycji rozwiązań w tym zakresie. Zespół spotkał się dwa razy, w grudniu 2021 r. i w styczniu br., kolejne spotkanie planowane jest w lutym 2022 r. Niestety, jak do tej pory nie padły ze strony Ministerstwa żadne konkretne propozycje.

Dlatego zmuszeni jesteśmy do kontynuacji akcji protestacyjnej i podejmowania dalszych działań w tej sprawie, o których będziemy informować na bieżąco.

Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Komitetu Protestacyjnego RSzWiN ZNP
Aneta Trojanowska

(GN)

W MEiN odbyło się drugie spotkanie ws. wynagrodzeń w szkolnictwie wyższym. „Sytuacja jest absurdalna”

Dr Błażej Mądrzycki: Planujemy kolejne działania protestacyjne na uczelniach wyższych

Nr 4/26 stycznia 2022