Sejm wraca do lex Czarnek. Dziś drugie czytanie, a jutro – głosowania

Dziś w południe Sejm ma przeprowadzić drugie czytanie lex Czarnek – ustawy mającej podporządkować szkoły kuratorom oraz ograniczyć prawo rodziców do wyboru zajęć dodatkowych dla swoich dzieci. Głosowanie nad projektem zaplanowano na jutro

Jak możemy przeczytać w porządku obrad 46. posiedzenia Sejmu, dziś między godz. 12.05 a 13.00 ma się odbyć drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe (lex Czarnek). W ramach debaty przewidziano 5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczenia w imieniu kół sejmowych.

Wolna Szkoła apeluje do premiera Morawieckiego, by wycofał się z procedowania zmian w prawie oświatowym

Podczas prac w sejmowych komisjach większość posłów Zjednoczonej Prawicy odrzuciła wszystkie poprawki zgłaszane przez opozycję. Akceptację zyskały jedynie poprawki proponowane przez PiS. Jedna z nich zakłada przywrócenie dotychczasowego sposobu wyboru dyrektora szkoły. Ministerstwo edukacji chciało w projekcie wzmocnić pozycję kuratora, który odgrywałby w komisjach kluczową rolę. Przedstawiciele kuratora mieliby w komisjach nie 3, jak obecnie, ale 5 głosów. Ponadto w komisji konkursowej miało się znaleźć „do 3 przedstawicieli organu prowadzącego” (obecnie jest ich po prostu 3). Z kolei rada pedagogiczna i rada rodziców mogłyby wyznaczyć do komisji po 2 przedstawicieli, a organizacje związkowe – po 1. Ale tylko pod warunkiem, że dany związek miałby swoją organizację na terenie szkoły.

Sejmowe komisje przyjęły “lex Czarnek”

Ostatecznie PiS zgłosił poprawkę wycofującą się z tych propozycji. Komisja przyjęła też poprawkę umożliwiającą delegowanie do komisji konkursowych przedstawicieli organów stanowiących samorządu (czyli rad gmin, rad miejskich, rad powiatów i sejmików województw). Komisja wprowadziła ponadto do projektu nowe terminy, w których trzeba będzie wyłonić dyrektora szkoły.

Posłowie poprawili przepis dotyczący współpracy szkoły z organizacjami pozarządowymi. Do tej pory to rodzice uczniów wraz z dyrektorem decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe realizuje się w danej placówce i które organizacje nawiążą współpracę ze szkołą. Zgodnie z projektem MEiN, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – zanim wpuści taką organizację na teren szkoły – uzyskać pozytywną opinię kuratora. Co może potrwać nawet 2 miesiące. PiS zgłosił do tego przepisu poprawkę, zgodnie z którą z obowiązku opiniowania wyłączone zostaną organizacje harcerskie objęte honorowym protektoratem prezydenta RP (takich organizacji jest sześć).

Opozycja chciała rezygnacji z zatwierdzania zajęć dodatkowych przez kuratora, ewentualnie skrócenia dwumiesięcznego okresu na wydanie opinii do 3-5 dni. Poprawki jednak odrzucono.

W kolejnej poprawce PiS nałożył na dyrektorów kolejny obowiązek biurokratyczny (choć minister edukacji Przemysław Czarnek zapewniał ostatnio, że jego resort “odbiurokratyzował pracę szkół”). Zgodnie ze zmianą, dyrektorzy do 20 września każdego roku będą musieli przekazywać kuratorom informację o zmianach w arkuszach organizacji.

Głosowanie poprawek oraz głosowanie nad całym projektem lex Czarnek odbędzie się prawdopodobnie jutro pomiędzy 16.00 a 18.00.

(PS, GN)