Szczepienia w oświacie. Rząd opublikował nową listę kolejkową. Bez pracowników administracji i obsługi!

Rząd opublikował nową listę kolejkową do szczepień na koronawirusa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, nauczyciele zostali umieszczeni prawie na samym końcu grupy I (przed mundurowymi). Pracowników szkolnej administracji i obsługi natomiast w ogóle nie uwzględniono w harmonogramie!

Michał Dworczyk, minister odpowiedzialny za szczepienia, zapowiedział kontrowersyjne decyzje już 20 stycznia br. Wtedy to poinformowano, że nauczyciele znajdą się ostatecznie w grupie I, w podgrupie Ic osób, którym przysługiwała będzie szczepionka na koronawirusa i zostaną zaszczepieni po osobach z przewlekłymi chorobami.

Czy przywrócenie zajęć stacjonarnych w szkołach powinno zostać poprzedzone dobrowolnymi szczepieniami nauczycieli i pracowników oświaty?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

– Zgodnie z sugestiami rady medycznej podzieliliśmy etap I na trzy części. Część Ia etapu I to seniorzy powyżej 60. roku życia. Część Ib to osoby z chorobami przewlekłymi, jak np. osoby dializowane. Natomiast grupa Ic to przedstawiciele służb mundurowych – tłumaczył wtedy Michał Dworczyk.

W grupie Ic znajdą się również nauczyciele. – Absolutnie nauczyciele są w I etapie i są na samym szczycie grupy Ic, czyli tam gdzie służby mundurowe, funkcjonariusze – zapewnił Dworczyk. – Nauczyciele nie zniknęli z etapu I. Oczywiście nauczyciele są i są na I miejscu w tej grupie – powtórzył.

Rząd pokazał nową kolejność szczepień. Nauczyciele zdegradowani!

Ostateczna wersja listy kolejkowej znalazła się w opublikowanej w Dzienniku Ustaw nowelizacji rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 153).

Do tej pory szczepione były osoby z grupy 0, czyli przedstawiciele zawodów medycznych, ale nie tylko, bo także m.in. rodzice wcześniaków, farmaceuci, nauczyciele akademiccy na uczelniach medycznych i personel DPS-ów.

Od dziś natomiast ruszyły szczepienia grupy I. Rozpoczęły się one od podania pierwszych dawek szczepionek osobom powyżej 70. roku życia.

Obecnie kolejność w grupie I wygląda następująco:

1. pacjenci: zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 tej ustawy,
2. osoby urodzone:
a) nie później niż w 1941 r.,
b) w latach 1942–1951,
c) w latach 1952–1961,
3. osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19: dializowane, z chorobą nowotworową w trakcie leczenia do roku, licząc od dnia ostatniej hospitalizacji do dnia podania pierwszej dawki szczepionki przeciwko COVID-19, w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej lub po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów,
4. nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz osoby, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (chodzi o osoby niebędące nauczycielami zatrudnione w szkołach za zgodą kuratora lub ministra kultury do prowadzenia określonych zajęć), zatrudnieni w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, osoby pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym oraz w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,,
5. nauczyciele akademiccy oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia,
6. funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, strażnicy straży gminnej (miejskiej), prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

Z powyższej listy wynika, że prawo do wcześniejszego zaszczepienia nie będzie przysługiwało pracownikom szkolnej administracji i obsługi (a także pracownikom niepedagogicznym w przedszkolach). Pracownicy ci nie zostali bowiem wymienieni w tekście rozporządzenia.

Ponadto w nowelizacji rozporządzenia z zakazu organizacji zgromadzeń publicznych wyłączeni zostaną organizatorzy konkursów, olimpiad i turniejów dla uczniów, co oznacza, że na terenie szkół będzie można przeprowadzać wszystkie tego typu imprezy z udziałem dzieci i młodzieży.

Zakaz taki zdjęto też w przypadku organizowania próbnego egzaminu ósmoklasisty oraz próbnego egzaminu maturalnego.

(PS, GN)

ZNP: Zmiany w strategii szczepień opóźnią zaszczepienie pracowników oświaty

Prof. Dariusz Jemielniak o petycji w sprawie szczepień nauczycieli: Odzewu na razie nie było…