UODO: Kara upomnienia dla szkoły za przetwarzanie danych osobowych uczniów

Prezes UODO nałożył karę upomnienia za przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osobowych uczniów przez szkołę w związku z przeprowadzeniem wśród nich w roku szkolnym 2019/2020 wywiadów pod nazwą „Diagnozowanie sytuacji domowej i szkolnej ucznia. Ankieta dla ucznia”. Badania ankietowe dotyczyły ich sytuacji osobistej.

W ramach przeprowadzonej ankiety doszło do przetwarzania danych osobowych uczniów, w tym także danych osób niepełnoletnich, przede wszystkim ich imion i nazwisk, oznaczenie klasy, określenia opiekunów prawnych (rodziców), informacji o stanie rodziny (pełna, niepełna), a także informacji o śmierci opiekuna prawnego (rodzica), separacji opiekunów prawnych (rodziców), ich wykształceniu i sytuacji zawodowej, liczbie osób w gospodarstwie domowym, sytuacji finansowej, stanie zdrowia oraz nałogach opiekunów prawnych (rodziców), sytuacji mieszkaniowej oraz o fakcie otrzymania pomocy finansowej.

Przetwarzanie danych uczniów odbywało się w zakresie ich zbierania, przechowywania oraz usunięcia. W toku kontroli UODO ustalono, że ankietę przeprowadzono w celu zidentyfikowania uczniów, którzy wymagają udzielenia wsparcia psychologicznego przez szkołę, do której uczęszczają. Ankieta została przeprowadzona wyłącznie za pomocą papierowych formularzy in blanco, które zostały rozdane wychowawcom klas: 7 – 8 oraz klas licealnych na polecenie dyrektora placówki.

Szkoła  przeprowadzając ankietę wśród uczniów, naruszyła zasadę przetwarzania danych zgodnie z prawem, w myśl której dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

W aktach prawnych regulujących zasady funkcjonowania instytucji oświatowych, nie określa się takich zadań i obowiązków szkół, które uzasadniałyby przetwarzanie danych osobowych uczniów w sposób, w jaki uczyniono to w ukaranym podmiocie, a więc w związku z przeprowadzeniem ankiety.

Prezes UODO uznał, że w ustalonych okolicznościach niniejszej sprawy wystarczającym środkiem jest udzielenie upomnienia. Za okoliczność łagodzącą uznano niezamierzony charakter naruszenie.

Więcej na ten temat można przeczytać w komunikacie UODO tutaj.

(JK, GN)

UODO nałożył 5 tys. zł kary na przedsiębiorcę prowadzącego niepubliczny żłobek i przedszkole. Powód? Brak współpracy

UODO nt. przetwarzania danych przez szkoły w dziennikach elektronicznych. “Zgoda rodzica zbędna”