Większe nakłady na edukację, obrona pensum, obrona godności i praw. Program działania Związku

Walka o zwiększenie nakładów państwa na oświatę i szkolnictwo wyższe, dążenie do przywrócenia ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez jednostki samorządu terytorialnego, obrona dotychczasowego pensum nauczyciela – to tylko niektóre z zadań Związku w kadencji 2019-2024. 42. Zjazd Delegatów ZNP określił „główne kierunki i wytyczne programu działania ZNP”

Wśród celów priorytetowych ZNP są m.in.:

>> wpływanie na kształt aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty  i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki;

>> aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty  i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej;

>> obrona publicznego charakteru oświaty i szkolnictwa wyższego;

>> obrona godności, praw i interesów członków ZNP.

Określając zadania ZNP delegaci stwierdzili, że Związek powinien m.in.:

>> bronić dotychczasowych regulacji w zakresie pensum nauczyciela;

>> doprowadzić do wyeliminowania zjawiska nadmiernej biurokracji w szkole;

>> przeciwdziałać niekorzystnym zmianom w przepisach dotyczących oceny pracy nauczyciela;

>> dążyć do udoskonalenia dotychczasowego systemu wynagradzania nauczycieli;

>> dążyć do korzystniejszego ukształtowania uprawnień emerytalnych pracowników oświaty;

>> dążyć do korzystnego kształtowania warunków pracy i płacy pracowników oświaty na poziomie lokalnym.

>> dążyć do przywrócenia ustawowego obowiązku prowadzenia szkół przez jednostki samorządu terytorialnego;

>> dążyć do uporządkowania systemu prowadzenia szkół i oświatowych placówek publicznych;

>> domagać się zwiększenia nakładów finansowych na edukację i naukę.

>> przeciwstawić się narastającej fali antynaukowych mitów i postaw negujących osiągnięcia nauki;

>> podjąć działania zmierzające do integracji systemów oświatowego i szkolnictwa wyższego w jeden spójny system edukacyjny.

Związek będzie dążył do realizacji swoich celów m.in. prowadząc negocjacje z rządem i samorządami; wykorzystując społeczne formy nacisku negocjacyjnego; przygotowując projekty zmian w prawie; rekomendując władzom oświatowym skuteczne rozwiązania; przygotowując projekty zmian w prawie we współpracy z parlamentarzystami; a także oczywiście podejmując interwencje w przypadku naruszenia praw pracowniczych.

Związek chce negocjować  ustawowe powiązanie nakładów na oświatę, szkolnictwo wyższe i naukę ze wzrostem PKB. Chce także doprowadzić do przyjęcia inicjatyw ustawodawczych ZNP – dotyczących finansowania wynagrodzeń nauczycieli w formie dotacji celowej (projekt leży w Sejmie) i w sprawie powiązania płac nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem.

(DK)

Więcej informacji na temat przebiegu i decyzji 42. Zjazdu ZNP – w Głosie Nauczycielskim nr 48 z 27 listopada br.