Zmiany w nauczycielskich dyscyplinarkach już obowiązują. Zapis o „dobru dziecka” stwarza pole do nadużyć

We wtorek 19 stycznia br. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela dotycząca m.in. postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. Mimo zmian w przepisach dyscyplinarnych, nadal obowiązuje nieprecyzyjny zapis o „dobru dziecka”, co może działać na niekorzyść pedagogów w trakcie ewentualnych postępowań. ZNP domagał się jego dookreślenia, ale większość sejmowa się na to nie zgodziła.

Związek oczekiwał, że obecny zapis w art. 75 Karty Nauczyciela mówiący o czynie „naruszającym prawa i dobro dziecka” zostanie zastąpiony zapisem o czynie „naruszającym prawa, godność i nietykalność osobistą dziecka”.

I takie poprawki zgłaszał w parlamencie wiceprezes ZG ZNP Krzysztof Baszczyński, argumentując, że konieczne jest doprecyzowanie przepisu, w którym mowa o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. Bowiem pojęcie „dobro dziecka” może być nadinterpretowane, a nieprecyzyjne przepisy – nadużywane. I chociaż Senat przyjął poprawki zgłaszane przez ZNP, to Sejm nie zgodził się na taką wersję nowelizacji.

Problem z dyscyplinarkami nauczycieli pojawił się po 1 września 2019 r. To właśnie wtedy weszły w życie zmienione przepisy KN, zgodnie z którymi nie można nauczyciela ukarać karą porządkową za drobne naruszenia porządku pracy (np. spóźnienie), jeśli przy okazji zostało naruszone “dobro dziecka”. Takie sprawy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ponieważ nigdzie nie zdefiniowano pojęcia “dobro dziecka”, dyrektorzy kierują do rzeczników dyscyplinarnych sprawy, które wcześniej rozstrzygano na poziomie zakładu pracy. Stąd właśnie działania ZNP na rzecz doprecyzowania przepisów.

Ostatnia nowelizacja, która weszła w życie 19 stycznia br. zmodyfikowała przepisy dyscyplinarne. Obecnie dyrektor ma 14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia „czynu naruszającego prawa i dobro dziecka” (w wersji obowiązującej od 1 września 2019 r. dyrektor był zobligowany do zgłoszenia sprawy w ciągu trzech dni). W KN pojawiło się także zastrzeżenie, że dyrektor zawiadamia rzecznika, “chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu”.

W nowelizacji określono również maksymalny czas na złożenie przez rzecznika dyscyplinarnego wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego lub o jego umorzenie – rzecznik ma to zrobić nie później niż w terminie 3 miesięcy od wszczęcia tego postępowania.

Zdecydowano także, że postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 5 miesięcy od dnia powzięcia przez organ, przy którym działa komisja dyscyplinarna pierwszej instancji, wiadomości o popełnieniu czynu uchybiającego godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, oraz po upływie 2 lat od popełnienia tego czynu.

 Nowelizacja Karty Nauczyciela znajduje się tutaj 

(JK, GN)

Nowela Karty Nauczyciela już w Dzienniku Ustaw. Zmiany w nauczycielskich dyscyplinarkach wejdą w życie 19 stycznia

Prezydent podpisał zmiany w dyscyplinarkach. Bez rozszerzonej definicji „dobra dziecka”