Zmiany w podstawie programowej dotyczące m.in łaciny oraz BiZ opublikowane w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazał się już komplet rozporządzeń zmieniających podstawy programowe w szkołach publicznych. Zmiany dotyczą m.in. nauczania j. polskiego, techniki, j. łacińskiego oraz zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

Chodzi o trzy rozporządzenia

>> W sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół:

>> W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej:

>> W sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia:

(GN)

Czarnek podpisał zmiany w podstawie programowej. Chodzi o łacinę, technikę, język polski oraz biznes i zarządzanie

Ruszyły konsultacje ws. zmian w podstawie programowej z przedmiotów: j. polski, j. łaciński, technika oraz biznes i zarządzanie