Czarnek podpisał zmiany w podstawie programowej. Chodzi o łacinę, technikę, język polski oraz biznes i zarządzanie

Szef MEiN Przemysław Czarnek podpisał trzy projekty rozporządzeń dotyczące m.in. zmian w zakresie podstawy programowej przedmiotu technika, określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński oraz uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o gry o walorach edukacyjnych. Zmiany dotyczą także zastąpienia podstaw przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

Chodzi o projekty rozporządzeń zmieniających rozporządzenia: w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia; w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.

Najważniejsze zmiany dotyczą:

>> podstawy programowej przedmiotu technika (klasy IV-VI szkoły podstawowej). Zmiany polegają na znaczącym rozszerzeniu treści nauczania związanych z wychowaniem komunikacyjnym i bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zmieniona podstawa programowa przedmiotu technika  będzie obowiązywać od roku szkolnego 2023/2024 w klasie IV szkoły podstawowej, w kolejnych latach – sukcesywnie w klasie V i klasie VI.

>> określenia podstawy programowej dla przedmiotu język łaciński (język ten będzie mógł być nauczany jako drugi język obcy począwszy od klasy VII szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych – liceum ogólnokształcącym i technikum zamiast drugiego języka obcego nowożytnego)

>> uzupełnienia podstawy programowej języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum o zalecane gry o walorach edukacyjnych. Zmiana w podstawie programowej przedmiotu język polski polega na uzupełnieniu wykazów lektur o gry o walorach edukacyjnych: “This War of Mine” (11BitStudios), „Gra Szyfrów” (IPN).

>> zastąpienia podstawy programowej przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkołach ponadpodstawowych podstawą programową przedmiotu biznes i zarządzenie – zakres podstawowy oraz określenia podstawy programowej dla przedmiotu biznes i zarządzanie – zakres rozszerzony;

>> uchylenia podstawy programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu podstawy przedsiębiorczości w szkole policealnej, co ma związek z wymienionymi zmianami dotyczącymi zastąpienia przedmiotu podstawy przedsiębiorczości przedmiotem biznes i zarządzenie.

(JK, GN)

Ruszyły konsultacje ws. zmian w podstawie programowej z przedmiotów: j. polski, j. łaciński, technika oraz biznes i zarządzanie

ZNP i PLSE o podstawie programowej do BiZ. „Nie ma tam słowa o roli związków zawodowych i prawach pracowniczych”

Łacina w szkołach otrzyma status, jaki mają języki obce nowożytne? Tak chce MEiN