ZNP interweniuje w Ministerstwie Cyfryzacji ws. rozszerzenia grupy nauczycieli uprawnionych do bonu na laptop

Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie do Ministra Cyfryzacji z 16 stycznia 2024 roku wnioskuje o: włączenie nauczycieli przedszkoli i poradni psychologiczno-pedagogicznych do grupy nauczycieli uprawnionych do bonów na laptop, przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych, rozpoczęcie dyskusji o koordynacji działań w zakresie cyfryzacji placówek oświatowych w kontekście tworzonej przez MEN Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji, spotkanie w celu omówienia powyższych tematów. Pismo publikujemy w całości

LIST ZNP DO MC

Warszawa, 16.01.2024

Sz.P. Krzysztof Gawkowski

Wicepremier, Minister Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze,

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 7 lipca 2023 r. o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli rozszerzających grupę uprawnionych do bonów na laptop o nauczycieli przedszkoli i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych.

Nauczyciele przedszkoli i PPP nie zostali objęci ustawą mimo licznych apeli strony społecznej, jak również zapewnień ze strony rządzących, iż wszyscy nauczyciele otrzymają bon na laptop. Co prawda Senat wprowadził poprawkę do ustawy o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, rozszerzającą grupę uprawnionych do bonów o nauczycieli przedszkoli, ale Sejm ją odrzucił. Budzi to niezrozumienie i poczucie niesprawiedliwości  wśród nauczycieli przedszkoli i Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych. Są to grupy, które w codziennej pracy wykorzystują swój prywatny sprzęt do przygotowania pomocy dydaktycznych, urozmaicania zajęć przedszkolnych i szkolnych a także do komunikacji z rodzicami. Już w przedszkolach prowadzone są zajęcia z elementami robotyki, kodowania oraz zajęcia, podczas których wykorzystywany jest  sprzęt komputerowy. Nauczyciele Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych wykorzystują prywatny sprzęt sporządzając dokumentację, opinie, orzeczenia, jak również prowadząc badania i zajęcia z dziećmi i młodzieżą.

Potrzebę wyposażenia nauczycieli przedszkolnych w laptopy potwierdzają wyniki  badania „Cyfryzacja w przedszkolach: nowe wyzwania i perspektywy” przeprowadzonego w październiku i listopadzie 2023 roku przez Instytut Badań Edukacyjnych. W badaniu wzięło udział 1982 dyrektorów oraz 4637 nauczycieli. Podczas badania dyrektorzy podkreślali istotę wykorzystania sprzętów cyfrowych w pracy dydaktycznej. Nauczyciele przedszkoli w swojej codziennej pracy regularnie korzystają  z laptopów – 91 proc., tablic interaktywnych – 72 proc., rzutników – 64 proc., robotów interaktywnych – 22 proc.

Nauczyciele przedszkoli wykorzystują ten sprzęt podczas zajęć z dziećmi niemal każdego dnia – 85 proc. nauczycieli zadeklarowało, że wprowadziło do swoich zajęć naukę kodowania i szyfrowania, czyli tworzenia kodów różnych figur geometrycznych i kształtów przy użyciu kolorów. Prawie połowa z nich (47 proc.) uwzględniła nauczanie elementów programowania. Dyrektorzy i nauczyciele wskazali też kluczowe potrzeby związane z wprowadzaniem podstaw edukacji cyfrowej w przedszkolu, w tym konieczność doposażenia placówek w odpowiedni sprzęt. Mimo to, nauczyciele przedszkoli i PPP nie zostali uwzględnieni przez poprzednią ekipę rządzącą w Ministerstwie Cyfryzacji w programie „Laptop dla nauczyciela”. Wykluczenie to ma w naszej ocenie charakter dyskryminujący.

Zwracamy się również z prośbą o przyspieszenie objęcia bonami na laptop nauczycieli klas I – III szkół podstawowych oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Zdaniem ZNP, wydane przez Ministra Cyfryzacji (bez konsultacji społecznych) rozporządzenie z 28.09.2023 r. ws. określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych nie realizuje delegacji ustawowej, gdyż w sposób sprzeczny z ustawą nie wskazało nauczycieli klas I-III szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych jako grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia, a tym samym nie określiło kolejności wsparcia dla nauczycieli. Zauważyć należy, że w treści ustawy nie ograniczono wsparcia jedynie do nauczycieli klas IV-VIII, a tym samym nie było podstawy prawnej do dokonania w rozporządzeniu ograniczenia grup nauczycieli uprawnionych do wsparcia. Obecnie nauczyciele pozostają w niepewności, mają bowiem tylko ustne zapewnienie byłego Ministra Cyfryzacji, że do końca roku szkolnego 2023/2024 otrzymają bon na laptop.

Dzisiaj technologia odgrywa ważną rolę w edukacji, a nowoczesne narzędzia ułatwiają proces nauczania i samokształcenia. Laptopy stają się nieodłącznym elementem pracy pedagogów, umożliwiają mobilność, dostęp do zasobów internetowych, indywidualizację nauczania oraz efektywną organizację pracy. Inwestycja w nowoczesne technologie przynosi wymierne korzyści zarówno w obszarze nauczania, jak i w sferze zdrowia zawodowego, dlatego też niezbędne jest jak najszybsze wyposażenie – zgodnie z zapowiedziami – wszystkich nauczycieli w nowoczesne narzędzia pracy. Istnieje także potrzeba dyskusji dotyczącej koordynacji działań w zakresie cyfryzacji placówek oświatowych w kontekście tworzonej przez MEN Polityki Cyfrowej Transformacji Edukacji.

Prosimy o spotkanie w celu omówienia powyższych tematów.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

Więcej na stronie ZNP tutaj

(GN)

Nauczyciele przedszkoli potrzebują do pracy laptopów – tak wynika z raportu IBE. Czemu więc nie uwzględniono ich w rządowym programie?

ZNP upomina się o bony na laptopy dla nauczycieli wychowania przedszkolnego