ZNP: Uwagi do projektu rozporządzenia ws. warunków wynagradzania egzaminatorów

Podwyższenie kwot wynagrodzenia za jednego zdającego (stawek procentowych) o co najmniej 0,5%, podniesienie stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego oraz uregulowanie kwestii udziału w egzaminach poza miejscem zamieszkania egzaminatorów (delegacja służbowa) – to uwagi ZNP do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego. Wystąpienie Związku do MEiN publikujemy w całości.

OPINIA ZNP

Szanowny Pan Przemysław Czarnek

Minister Edukacji i Nauki

Związek Nauczycielstwa Polskiego przesyła następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

  1. ZNP wnosi o podwyższenie kwot wynagrodzenia za jednego zdającego (stawek procentowych) o co najmniej 0,5%.

Kwoty wynagrodzenia za jednego zdającego nie uległy bowiem zmianie w porównaniu do ich wysokości określonej w treści załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz.U. poz. 1648 ze zm.).

Uzasadnieniem zwiększenia kwot wynagrodzenia za jednego zdającego jest m.in. zwiększenie liczby zadań otwartych oraz zwiększona liczba wymaganych słów w pracach pisemnych oznacza większy nakład pracy i czasu. Zadania otwarte powodują brak precyzyjności klucza, większą możliwość wątpliwości czy dopuszczalnych odpowiedzi więc i konieczność nanoszenia zmian oraz kilkukrotnego powrotu do ocenianych zadań. Bardziej skomplikowane kryteria oceniania zadań otwartych powodują z kolei jeszcze większą odpowiedzialność poprawiającego nie dając mu do końca skutecznych narzędzi precyzyjnego poprawiania.

  1. ZNP wnosi także o podniesienie stawki wynagrodzenia dla asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego.

Stawka wynagrodzenia dla asystentów technicznych powinna być określona jako iloczyn 1,5% stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230 ze zm.) – dalej u.s.p., na podstawie art. 44zzzm ust. 3 u.s.o., oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział.

Na terenie województwa śląskiego organy ZNP dokonały analizy pracy, jaką wykonują asystenci techniczni obsługujący egzaminy zawodowe z wybranych kwalifikacji zawodowych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że praca asystenta technicznego nie ograniczała się jedynie do obsługi stanowisk egzaminacyjnych w trakcie trwania, czy pomiędzy zmianami egzaminów klasyfikacyjnych; nauczyciele pełniący funkcję asystentów technicznych wykonywali swoje obowiązki zarówno przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego (prace te często są wykonywane z tygodniowym wyprzedzeniem), jak również po całkowitym zakończeniu sesji egzaminacyjnej z danej kwalifikacji.

Przykładowymi czynnościami przed rozpoczęciem egzaminu kwalifikacyjnego jest np. zakup produktów spożywczych, które muszą zostać dokonane w przeddzień lub w dniu egzaminu – branża gastronomiczna. Asystent wykonuje te czynności zupełnie nieodpłatnie i często poza godzinami swojej pracy. Ponadto, aby dokonać wspomnianego zakupu, niejednokrotnie wykorzystuje swój własny środek transportu.

Obecnie wynagrodzenie asystenta technicznego jest uzależnione od ilości zmian, czasu trwania danego egzaminu oraz liczby stanowisk egzaminacyjnych, co jednak nie odzwierciedla wkładu pracy wykonanej przez asystenta. Przeprowadzona analiza pokazuje, że wynagrodzenie za godzinę pracy poświęconej na przygotowanie, asystowanie i zakończenie egzaminu w niektórych kwalifikacjach wynosi 3 zł brutto.

  1. Zdaniem ZNP w treści rozporządzenia należy uregulować także kwestię udziału w egzaminach poza miejscem zamieszkania egzaminatorów (delegacja służbowa). Obecnie kwestia ta regulowana jest na zasadach dowolnych, na zasadzie „prawa powielaczowego”. Taka forma jest zdaniem ZNP nieprawidłowa.

Kwestia ta musi uwzględniać rzeczywisty koszt dojazdu egzaminatora do miejsca przeprowadzenia egzaminu, kwestię rzeczywistych kosztów noclegu w uśrednionych w określonym standardzie – jeżeli taka konieczność występuje. Kwestie te muszą znaleźć uregulowanie w akcie normatywnym, aby nie prowadziły do różnej praktyki w różnych częściach kraju.

Być może kwestia ta powinna zostać uregulowana poprzez odesłanie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

(GN)

Matura 2023. Podwyżki dla egzaminatorów z języka polskiego i języka obcego