Aktualizacja wytycznych dla szkół. Dyrektor może nakazać noszenie maseczek

“Dyrektor szkoły, w przypadku braku możliwości zachowania dystansu podczas zajęć oraz w miejscach takich jak, korytarze czy świetlice, ze względu na ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi, może wprowadzić obowiązek osłony ust i nosa” – przewiduje nowa wersja wytycznych sanitarnych MEN, MZ i GIS dla szkół.

„Ministerstwo Edukacji Narodowej na bieżąco reaguje na potrzeby uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół w związku z wprowadzonymi nowymi zasadami organizacji pracy szkoły w czasie epidemii – ogłosił resort.

W wytycznych MEN, MZ i GIS dodano nowy zapis, “konieczny ze względu na szczególną ochronę uczniów z chorobami przewlekłymi”: Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.

>> obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,

>> w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni – obowiązek osłony ust i nosa.

Aktualizacja dotyczy także zaleceń dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej. Z uwagi na możliwość nauczania indywidualnego dla dzieci z orzeczeniem dodaliśmy zapis określający sposób prowadzenia takich zajęć:

>> w przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego – nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

(JK, GN)

Minister Piontkowski: Nie będzie obowiązkowych maseczek w szkołach

Dlaczego nie ma obowiązku noszenia maseczek w szkołach – wyjaśnienia Głównego Inspektora Sanitarnego

MEN: O tym, czy szkoła powinna kształcić zdalnie, zdecyduje dyrektor