Co z wynagrodzeniami nauczycieli? Rozmowy związków z MEN

Zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym i uregulowania zasad wypłaty wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w czasie nauki zdalnej i hybrydowej oczekuje od ministerstwa edukacji Związek Nauczycielstwa Polskiego

W czwartek 13 sierpnia w Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło do spotkania przedstawicieli MEN z nauczycielskimi związkami zawodowymi w sprawie projektu nowelizacji rozporządzenia o wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli (tzw. rozporządzenia płacowego). ZNP przedstawił kierownictwu resortu edukacji listę postulatów.

Czego domaga się ZNP?

* zwiększenia udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu ogólnym,
* określenia jednolitych zasad ustalania wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych w okresie pracy zdalnej i mieszanej,
* zrównania sytuacji prawnej wychowawców klas i wychowawców oddziałów przedszkolnych w zakresie dodatku za wychowawstwo,
* wprowadzenia minimalnych stawek dodatku motywacyjnego lub ustalenia jednolitej puli środków na te dodatki,
* powiązania prawa do dodatku za trudne warunki pracy z realizacją każdego zadania polegającego na prowadzeniu zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Jednocześnie ZNP zaprotestował przeciwko naruszającemu ustawę o związkach zawodowych trybowi konsultacji projektu rozporządzenia – MEN skróciło termin przekazania przez związki zawodowe opinii w tej sprawie.

ZNP zapewnił też, że przedstawi swoje uwagi do rozporządzenia płacowego na piśmie. Będzie też domagał się kolejnego spotkania w celu uzgodnienia przedstawionych postulatów.

“Ponadto ZNP zaprotestował wobec braku konsultacji z oświatowymi związkami zawodowymi niezwykle ważnych dla środowiska oświatowego projektów rozporządzeń dotyczących funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w okresie zagrożenia epidemicznego (kilka godzin dał minister edukacji dyrektorom i samorządom na zgłoszenie uwag do pięciu projektów rozporządzeń). Mimo to związek przekazał swoje uwagi” – czytamy w komunikacie ZNP.

W spotkaniu na temat nauczycielskich wynagrodzeń zabrakło przedstawicieli oświatowej “Solidarności”.

Ile wyniesie wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli od 1 września? MEN pokazało stawki

(PS, GN)