Dziś rusza kolejny etap otwierania placówek oświatowych

Od dziś uczniowie szkół policealnych i branżowych mogą w szerszym niż dotychczas zakresie realizować zajęcia praktyczne. MEN dopuściło też organizację zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dziś wchodzi w życie część rozwiązań znowelizowanego rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. To kolejny etap stopniowego otwierania placówek oświatowych w okresie pandemii koronawirusa.

MEN: Kształcenie zdalne do 7 czerwca

Zgodnie z rozporządzeniem:
* od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów semestrów programowo najwyższych szkół policealnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
* od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć praktycznych przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
* od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, i za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; zajęcia te mogą być realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka lub ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia;

Od 18 maja wracają do pracy także schroniska młodzieżowe i międzyszkolne ośrodki sportowe. Jak również placówki, które organizują pozaszkolne zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów. Czyli młodzieżowe domy kultury, pałace młodzieży, ogniska pracy pozaszkolnej oraz placówki specjalistyczne.

Kolejne rozwiązania wejdą w życie za tydzień, 25 maja. Chodzi m.in. o prawo uczniów klas VIII do konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty. 25 maja zostaną też otwarte biblioteki szkolne.

Do pracy w klasach I-III będzie można skierować każdego nauczyciela. Tak chce MEN

(PS, GN)