Edukacja ekologiczna: Ministerstwa podpisały list intencyjny. “Głos młodych ludzi powinien być wysłuchany”

Zobowiązanie do przeprowadzenia analizy propozycji działań na rzecz skutecznej i rzetelnej edukacji ekologicznej i klimatycznej znalazło się w liście intencyjnym podpisanym przez ministra edukacji Przemysława Czarnka i ministra klimatu Michała Kurtykę.

– Edukacja ekologiczna i klimatyczna to ważne elementy kształcenia. Chcemy je wzmacniać i promować – zapewnił Czarnek. – Warto podkreślić, że wiedza o zasadach zrównoważonego rozwoju jest obecna w prawie oświatowym, a kompleksowo zaprojektowana edukacja ekologiczna to obowiązkowy obszar nauczania wpisany w podstawę programową. Dodatkowo w ramach kierunków polityki oświatowej państwa wyróżniliśmy wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach i rozwój postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne – dodał.

Ggłównym celem listu intencyjnego ma być dalsze pogłębianie wiedzy dzieci i młodzieży na temat środowiska naturalnego oraz ochrony klimatu. – Chcemy podnosić poziom świadomości ekologicznej wśród młodego pokolenia oraz kształtować jego postawy poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. W przyszłości będzie to miało wpływ na realizację polityk: ekologicznej, energetycznej i klimatycznej państwa – powiedział Kurtyka.

– Kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej i klimatycznej ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska. Osiągnięcie jakościowych celów środowiskowych jest ściśle związane z prezentowanym przez społeczeństwo poziomem kompetencji ekologicznych – dodał.

W preambule listu intencyjnego wyróżniono najważniejsze kwestie dotyczące edukacji ekologicznej i klimatycznej:
1. kształtowanie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski ma kluczowe znaczenie dla wdrażania standardów ochrony środowiska i klimatu,
2. edukacja ekologiczna i klimatyczna są ważnymi elementami kształcenia zmierzającego do rozwijania społeczeństwa akceptującego zasady trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, posiadającego umiejętności do oceny stanu bezpieczeństwa ekologicznego i klimatycznego oraz do podejmowania działań na rzecz jego poprawy, jak również świadomego dbania o wspólne dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze,
3. głos młodych ludzi w sprawie bezpieczeństwa ekologicznego kraju powinien być wysłuchany, by oni sami byli gotowi działać jako inicjatorzy zmian na rzecz środowiska i zrównoważonego rozwoju, a także brać udział w kształtowaniu polityki na rzecz zrównoważonego rozwoju na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym.

W podpisanym dokumencie Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska zobowiązały się do przeprowadzenia analizy propozycji działań na rzecz skutecznej i rzetelnej edukacji ekologicznej i klimatycznej zgłaszanych przez organizacje młodzieżowe. Zdaniem autorów, list inicjuje współpracę, a konkretne rozwiązania będą wypracowywane przy współpracy z zainteresowanymi środowiskami.

Już w kwietniu 2021 r. odbył się Światowy Szczyt Edukacyjny poświęcony edukacji klimatycznej, zorganizowany przez Międzynarodówkę Edukacyjna (EI) oraz Earthday.org. W ten sposób Międzynarodówka Edukacyjna (EI) zrzeszająca związki zawodowe pracowników edukacji i nauki ze 178 krajów (w tym ZNP) rozpoczyna kampanię „Nauczanie dla Planety” (Teach for the Planet). Celem kampanii jest zmobilizowanie światowej społeczności do działań na rzecz wysokiej jakości edukacji klimatycznej przed konferencją ONZ w sprawie zmian klimatu (COP26) w listopadzie 2021 r.

W przygotowanym manifeście Międzynarodówki Edukacyjnej podkreślono m.in., że rządy powinny zapewnić wszystkim wysokiej jakości edukację o zmianach klimatu. Oznacza to m.in., że edukacja klimatyczna (oparta na dowodach naukowych i aktualnych badaniach) jest obowiązkową częścią programu nauczania w szkołach podstawowych i średnich. Natomiast edukacyjne związki zawodowe, organizacje studenckie i grupy lokalne powinny zostać włączone w rozwój, wdrażanie i ocenę założeń edukacji o zmianach klimatycznych. EI wezwała rządy do zwiększenia inwestycji w edukację, ponieważ dobrze finansowane, silne publiczne systemy edukacji są warunkiem wstępnym promowania wysokiej jakości edukacji o zmianach klimatu.

(PS, GN)

Światowy Szczyt Edukacyjny: Edukacja klimatyczna stała się kluczowym wyzwaniem dla całego świata. Nauczyciele to liderzy zmian

Apel ZNP, EI i EARTHDAY.ORG. Walka ze zmianami klimatycznymi musi mieć edukacyjną twarz

„Chcemy wiedzieć”. Uczniowie z MSK domagają się nauki o zmianach klimatu w szkole