Edukacja zdrowotna i obywatelska. Dobrostan uczniów… Znamy podstawowe kierunki polityki oświatowej w nowym roku szkolnym

Minister edukacji Barbara Nowacka określiła podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025. Dokument w tej sprawie MEN opublikowało 13 czerwca br. Oto priorytety resortu…

1. Edukacja prozdrowotna w szkole – kształtowanie zachowań służących zdrowiu, rozwijanie sprawności fizycznej i nawyku aktywności ruchowej, nauka udzielania pierwszej pomocy.

2. Szkoła miejscem edukacji obywatelskiej, kształtowania postaw społecznych i patriotycznych, odpowiedzialności za region i ojczyznę. Edukacja dla bezpieczeństwa i proobronna.

3. Wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, ich zdrowia psychicznego. Rozwijanie u uczniów i wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych. Podnoszenie jakości edukacji włączającej i umiejętności pracy z zespołem zróżnicowanym.

4. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji, korzystanie z zasobów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej.

5. Kształtowanie myślenia analitycznego poprzez interdyscyplinarne podejście do nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz poprzez pogłębianie umiejętności matematycznych w kształceniu ogólnym.

6. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych oraz umiejętności uczenia się przez całe życie poprzez wzmocnienie współpracy szkół i placówek z pracodawcami oraz z instytucjami regionalnymi.

7. Praca z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, w tym w zakresie nauczania języka polskiego jako języka obcego.

Minister edukacji określiła zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty. Kuratorzy skontrolują m.in. zgodność z przepisami prawa oświatowego:

>> realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych);

>> organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych;

>> organizacji doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych.

Kuratorzy przyjrzą się także sprawowaniu nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacji zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w publicznych szkołach podstawowych ogólnodostępnych uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

(DK, GN)

Źródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20242025

MEN opublikowało kalendarz roku szkolnego 2024/2025. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczną się 2 września

„Minęło pół roku i nic się nie dzieje”. ZNP oczekuje rozpoczęcia prac zespołu ds. pragmatyki (aktualizacja)

Jak wyglądał nadzór pedagogiczny za czasów PiS? NIK skontrolowała trzy kuratoria oświaty. „Szkoły pozostawione same sobie”