Jakie zadania otrzymają branżowe centra umiejętności? MEiN pokazało rozporządzenie

Co najmniej 15 godzin w przypadku uczniów i 30 godzin w przypadku studentów i doktorantów – taki wymiar będzie miało branżowe szkolenie zawodowe przeprowadzane przez branżowe centra umiejętności (BCU), czyli nową placówkę w polskim systemie oświatowym

Tak zakłada projekt nowego rozporządzenia MEiN w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Powołanie BCU wywołuje sporo kontrowersji, ponieważ ich zadania są podobne do zadań realizowanych przez istniejące już placówki – centra kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Część pracowników CKU i CKZ może stracić pracę? ZNP zaopiniował projekt powołania nowych branżowych centrów umiejętności

Organem prowadzącym BCU staną się zarówno samorządy (na szczeblu powiatu), osoby fizyczne, osoby prawne (w tym organizacje branżowe), jak i ministerstwa (np. rolnictwa, środowiska, spraw wewnętrznych, zdrowia). Do powołania BCU niezbędne jednak stanie się porozumienie z organizacją branżową właściwą dla danej dziedziny zawodowej.

Ankieta Głosu. Zapraszamy do udziału w głosowaniu

Nauczycielu, jakie jest Twoje samopoczucie pod koniec wakacji, z jakim nastawieniem rozpoczniesz nowy rok szkolny?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Wiadomo też, że do BCU trafi potężny zastrzyk pieniędzy z budżetu samorządów, ministerstw i subwencji oświatowej. Dzięki temu można będzie sfinansować niezwykle wysokie – zwłaszcza jak na oświatę – zarobki pracowników BCU. Zgodnie z ustawą, osoby zatrudnione na etacie w publicznym BCU mogą liczyć na miesięczne wynagrodzenie w wysokości nawet ponad 18 tys. zł! A w niepublicznym BCU – ponad 10 tys. zł.

Posłowie uchwalili powstanie BCU – nowej placówki oświatowej. Z kosmicznymi zarobkami jej pracowników

Tym, co odróżni BCU od innych tego typu placówek, ma się stać branżowe szkolenie zawodowe przypisane jedynie do BCU. Zgodnie z projektem rozporządzenia, minimalna liczba godzin kształcenia na branżowym szkoleniu zawodowym dla uczniów ma wynieść co najmniej 15 godzin, a w przypadku studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i innych osób dorosłych, w tym pracowników oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu – co najmniej 30 godzin.

Szkolenie zakończy się egzaminem i wręczeniem uczestnikom branżowych certyfikatów umiejętności. Aby zrealizować szkolenia, BCU będzie musiało zapewnić:
1) odpowiednie pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia;
2) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki;
3) warunki organizacyjne i techniczne umożliwiające udział w kształceniu osobom niepełnosprawnym;
4) nadzór służący podnoszeniu jakości prowadzonego kształcenia.

Kadra dydaktyczna BCU powinna posiadać kwalifikacje zawodowe odpowiednie do rodzaju prowadzonego kształcenia.

W projekcie zapisano też zadania BCU.

Katalog obligatoryjnych zadań publicznego BCU obejmuje:

1) integrowanie szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia zawodowego, uczelni oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1a ustawy, które prowadzą działalność w zakresie jednej z dziedzin zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46c ustawy, w zakresie której BCU jest ukierunkowane branżowo;
2) prowadzenie działalności wspierającej współpracę szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych, placówek i uczelni z pracodawcami;
3) prowadzenie branżowych szkoleń zawodowych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4a ustawy, dla uczniów, studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i innych osób dorosłych, w tym pracowników oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu;
4) prowadzenie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 4 ustawy;
5) prowadzenie szkoleń branżowych, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.);
6) prowadzenie kursów, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, przygotowujących do uzyskania kwalifikacji sektorowej, o której mowa w art. 2 pkt 11b ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226 oraz z 2023 r. poz. …);
7) pozyskiwanie od pracodawców, za pośrednictwem organizacji branżowej właściwej dla danej dziedziny zawodowej, informacji dotyczących zapotrzebowania na zawody, kwalifikacje i umiejętności w danej dziedzinie zawodowej i przekazywanie ich do dnia 31 sierpnia każdego roku Instytutowi Badań Edukacyjnych w Warszawie do wykorzystania przy opracowywaniu danych, w oparciu o które jest ustalana coroczna prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na wojewódzkim i krajowym rynku pracy, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy;
8) prowadzenie działalności innowacyjno-rozwojowej upowszechniającej wiedzę i nowe technologie oraz transformację ekologiczną i cyfrową w zakresie danej dziedziny;
9) prowadzenie działalności wspierającej realizację doradztwa zawodowego dla uczniów i aktywizację zawodową studentów, doktorantów i absolwentów studiów;
10) przeprowadzanie egzaminów zawodowych, o których mowa w rozdziale 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i …), z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie szkolnictwa branżowego przyporządkowanego do danej dziedziny zawodowej.

Ponadto BCU, podobnie jak placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego, będą współpracowały z pracodawcami, urzędami pracy i podmiotami prowadzącymi kształcenie ustawiczne w zakresie zadań statutowych oraz będą obowiązane do współpracy ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi, z uczelniami i pracodawcami, w tym w zakresie udostępniania infrastruktury dydaktyczno-lokalowej na cele edukacyjno-szkoleniowe.

BCU będzie mogło również:
1) prowadzić kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 ustawy, w zakresie innym niż obejmującym przygotowanie do uzyskania kwalifikacji sektorowej;
2) realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu, wynikające z programu nauczania danego zawodu, polegające w szczególności na prowadzeniu:
a) zajęć praktycznych dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całego lub części programu nauczania danego zawodu,
b) zajęć uzupełniających dla młodocianych pracowników, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy;
3) prowadzić dokształcanie teoretyczne młodocianych pracowników zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do branżowych szkół I stopnia – w zakresie kształcenia zawodowego teoretycznego, w przypadku gdy branżowa szkoła I stopnia nie ma możliwości zrealizowania tego kształcenia;
4) prowadzić współpracę międzynarodową w zakresie realizowanych zadań.

(PS, GN)