MEiN dzieli pieniądze na etaty dla m.in. psychologów i pedagogów

Ministerstwo edukacji chce rozdzielić między samorządy dodatkowe 514,5 mln zł na wprowadzenie od nowego roku szkolnego standardów zatrudnienia nauczycieli specjalistów. Kto otrzyma dodatkowe środki?

W projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 ministerstwo edukacji zamieściło szczegóły dotyczące rozdysponowania 514,5 mln zł, które dołożono do subwencji oświatowej ostatnią nowelizacją ustawy o systemie oświaty, która wprowadziła standardy zatrudniania psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów pedagogicznych.

Parlament uchwalił standardy zatrudniania nauczycieli-specjalistów

Przypomnijmy – uchwalona w maju br. ustawa wpisała do Karty Nauczyciela minimalną liczbę etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, którzy powinni być zatrudnieni w przedszkolu, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej i innych placówkach. Limity nie będą dotyczyły innych form wychowania przedszkolnego przedszkoli oraz dla przedszkoli i szkół specjalnych.

Liczba etatów specjalistów w każdej szkole czy przedszkolu ma zależeć od liczby uczniów. Zgodnie z ustawą, łączna liczba etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych w przedszkolu lub szkole nie może być niższa niż:
* 2 etaty, które powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
* 1,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
* 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 40 i nie przekracza 50;
* 0,8 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 40;
* 0,6 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 20 i nie przekracza 30;
* 0,4 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 10 i nie przekracza 20;
* 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 10.

Przy czym, łączną liczbę etatów będzie się obliczało jako „sumę ilorazów, w których dzielną jest suma liczby godzin zajęć realizowanych na stanowisku nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy lub terapeuty pedagogicznego w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć i liczby przydzielonych godzin ponadwymiarowych w ramach pracy na tym stanowisku, a dzielnikiem jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, określony dla tego nauczyciela”.

Powyższe limity mają obowiązywać od roku szkolnego 2024/2025.

Prezydent podpisał nowelizację m.in. o standardach zatrudniania nauczycieli-specjalistów

Autorzy ustawy przewidzieli okres przejściowy. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 obowiązywać więc mają niższe wymagania, jeśli chodzi o zatrudnianie nauczycieli-specjalistów. W tym okresie liczba etatów nie może być niższa niż:
* 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
* 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
* 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
* 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30

W projekcie rozporządzenia doprecyzowano, że środki na zatrudnienie nauczycieli specjalistów będą mogły popłynąć nie tylko do szkół, ale także do tworzonych przez nie zespołów, a ich wysokość zależeć ma od liczby uczniów w zespole.

Dodatkowe pieniądze podzielone zostaną w oparciu o 15 nowych wag uwzględniających m.in. liczbę etatów w zakresie zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych, która jest uzależniona od liczby dzieci i uczniów w przedszkolach, szkołach oraz zespołach, a także obecnego poziomu zatrudnienia nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Środki rozdzielone zostaną między samorządy w sposób następujący:
1) gminy (bez części gminnej miast na prawach powiatu) – 337 mln zł (65,9 proc.);
2) miasta na prawach powiatu – 154 mln zł (30,0 proc.);
3) powiaty (bez części gminnej miast na prawach powiatu) – 21 mln zł (4,0 proc.);
4) województwa – 0,3 mln zł (0,1 proc.).

Co w ramach pensum zrealizuje pedagog specjalny? MEiN przedstawiło listę obowiązków

(PS, GN)