MEN ogranicza pracę m.in. poradni i ośrodków specjalnych

Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. część funkcjonujących nadal placówek oświatowych, w tym m.in. poradni psychologiczno-pedagogicznych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ograniczy swoją działalność. Taką decyzję podjęło ministerstwo edukacji

MEN po raz kolejny w ciągu ostatnich kilku dni zmieniło rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 6 kwietnia 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. ograniczone zostanie funkcjonowanie następujących publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty:
1) przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
2) szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;
3) specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
4) ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
5) poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.

Od 6 do 10 kwietnia br. wszystkie te placówki muszą realizować swoje zadania „z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”.

„W sytuacji epidemii prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na dotychczasowych zasadach w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w podmiotach leczniczych jest niemożliwe m.in. z powodu wprowadzenia zakazu odwiedzin w szpitalach czy objęcia szpitala kwarantanną” – wyjaśniło tę decyzję ministerstwo edukacji.

„Z pozyskanych informacji wynika, że wiele jednostek systemu oświaty, za zgodą organu prowadzącego, zawiesiło swoją działalność na podstawie innych przepisów, a dzieci i młodzież pozostawały pod opieką rodziców. Natomiast, w ośrodkach, w których działalność nie została ograniczona, znaczna większość rodziców zdecydowała o zaprzestaniu uczęszczania przez dziecko do przedszkola, szkoły czy placówki. W związku z tym funkcjonowanie tych ośrodków zostanie ograniczone” – uzasadniło MEN.

Według resortu edukacji, rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które nie będą uczęszczały do przedszkola, szkoły czy innej placówki z powodu epidemii COViD-19 mają prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Szkoły specjalne w MOS-ach – jak podkreśla MEN – nadal będą zapewniały opiekę i wychowanie oraz oddziaływania socjoterapeutyczne w grupach wychowawczych funkcjonujących w tych ośrodkach. Decyzją rodziców znaczna większość wychowanków przebywa w domach rodzinnych w związku z tym dyrektorzy tych ośrodków mają utrudnione możliwości realizacji podstawy programowej. Ograniczenie dotyczy szkół funkcjonujących w ośrodkach socjoterapii. Szkoły te, są jednak zobowiązane prowadzić kształcenie na odległość lub w inny sposób – uzgodniony z organem prowadzącym.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, mają natomiast realizować swoje zadania zdalnie lub w inny sposób uzgodniony z organem prowadzącym. Pracownicy poradni mają w tym czasie ograniczony obowiązek świadczenia pracy na terenie poradni, chyba że świadczenie pracy na terenie jednostki będzie niezbędne do realizowania zadań jednostki na odległość lub w inny sposób ustalony przez dyrektora danej jednostki (w uzgodnieniu z organem prowadzącym), albo gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania tej jednostki.

ZNP od początku funkcjonowania ograniczeń w działalności placówek oświatowych apelował do MEN o zawieszeniu zajęć także w takich instytucjach jak m.in. poradnie i SOSW.

W wielu miejscach w Polsce specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze nie pracują. To m.in. efekt interwencji ZNP

(PS, GN)