MEN: Termin ocen śródrocznych w statucie szkoły

W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia semestru lub półrocza, te terminy określa statut szkoły. Ewentualne zmiany w statucie może wprowadzić rada pedagogiczna – wyjaśnia MEN.

W związku z sytuacją epidemiczną ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało wydłużone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia będzie przerwa w nauce w związku ze Świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.

W latach ubiegłych, ferie zimowe w zależności od województwa odbywały się w jednym z czterech terminów między połową stycznia a końcem lutego. Tradycyjnie z terminem ferii zbiegały się terminy klasyfikacji śródrocznej w szkołach.

W związku z przyspieszeniem w tym roku terminu ferii PAP zwróciła się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z pytaniem, czy resort edukacji ma wytyczne dla szkół dotyczące terminu przeprowadzenia klasyfikacji.

„W przepisach dotyczących organizacji roku szkolnego nie ma wskazanej wprost daty zakończenia tzw. semestru czy półrocza” – wyjaśniła rzeczniczka prasowa MEN Anna Ostrowska.

„Warto podkreślić, że śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – wychowawca, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danego oddziału oraz ocenianego ucznia. Termin ustalenia tych ocen, określa statut szkoły” – poinformowała.

Dodała, że ewentualne zmiany w statucie szkoły może wprowadzić rada pedagogiczna tej szkoły. Wskazała, na artykuł ustawy Prawo oświatowe, zgodne z którym: „Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub placówki albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły lub placówki”.

(JK, PAP)

Minister podpisał rozporządzenie. Nowy termin zimowych ferii już na papierze

MEN przedłuża naukę zdalną w szkołach do 3 stycznia