Nadzór pedagogiczny, warunki do realizacji zadań dydaktycznych i zmiany w maturach. Nowe rozporządzenia edukacyjne w Dzienniku Ustaw

W Dzienniku Ustaw ukazały się dwa teksty jednolite rozporządzeń ministra edukacji: w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania, a także w sprawie nadzoru pedagogicznego. Opublikowano też nowelizację rozporządzenia ministra edukacji w sprawie egzaminu maturalnego.

Ogłoszony tekst jednolity rozporządzenia w sprawie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania uwzględnia zmiany wprowadzone nowelizacją tego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2022  r. (Dz. U. poz. 2811).

Z kolei tekst jednolity w sprawie nadzoru pedagogicznego zawiera zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r.(Dz. U. poz. 1618).

Zmiany w maturach

W Dzienniku Ustaw ukazała się też nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji w sprawie egzaminu maturalnego, która zawiera m.in. zmiany dotyczące organizacji egzaminu z j. łacińskiego i uzupełnienie wykazu przedmiotów dodatkowych, z których można zdawać maturę w części pisemnej, o nowy przedmiot: biznes i zarządzanie.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia czyli 4 stycznia 2024. r.

(GN)

Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia MEN w sprawie organizacji szkół i przedszkoli

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu działania ministrów: edukacji i nauki