Nie tylko HiT. Co MEN zmienia w ramówkach? Projekt nowego rozporządzenia już opublikowany. Od dziś trwają konsultacje publiczne

Likwidacja przedmiotu historia i teraźniejszość w szkołach ponadpodstawowych (od września br. dla nowego rocznika uczniów, pozostali dokończą naukę HiT-u), wprowadzenie obowiązkowych zajęć nauki pierwszej pomocy w kl. I-III szkoły podstawowej, rozszerzenie katalogu zajęć, które są realizowane z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy. To niektóre ze zmian uwzględnionych w projekcie nowego rozporządzenia MEN w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Projekt trafił do konsultacji publicznych w środę 10 kwietnia.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r. poz. 80) utraci moc z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia, tj. z dniem 1 września 2024 r.

MEN informuje, że „projektowane rozporządzenie w większości przewiduje analogiczne rozwiązania jak w obecnie obowiązującym rozporządzeniu”, niemniej zawiera kilka istotnych zmian. Jakich?

Otóż nowe rozporządzenie przewiduje zmiany polegające na:
1) dodaniu obowiązku realizowania zajęć dotyczących nauki pierwszej pomocy w klasach I–III szkoły podstawowej (zajęcia te będą realizowane na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych z zakresu edukacji przyrodniczej realizowanej w ramach edukacji wczesnoszkolnej);
2) rozszerzeniu katalogu zajęć, które są realizowane podczas zajęć z wychowawcą w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, o zajęcia dotyczące nauki udzielania pierwszej pomocy;
3) rezygnacji od roku szkolnego 2024/2025 z nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość w:
>> klasie I liceum ogólnokształcącego,
>> klasie I technikum,
>> klasie I branżowej szkoły I stopnia,
>> klasie I liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie stacjonarnej,
>> semestrze I i II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych prowadzącego zajęcia w formie zaocznej
a w latach następnych w kolejnych klasach i semestrach tych szkół, aż do całkowitego wygaszenia tego przedmiotu;
4) wprowadzeniu zmiany o charakterze dostosowującym, będącej konsekwencją zmiany w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy, wprowadzonej na mocy art. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2005), polegającej na zastąpieniu wyrazów „kwalifikacji rynkowej” wyrazami „kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej”;
5) skróceniu z dwóch lat do jednego roku okresu, o jaki może zostać przedłużona uczniowi nauka w branżowej szkole II stopnia lub szkole policealnej;
6) zwiększeniu liczby godzin przedmiotów ogólnokształcących w klasie II branżowej szkoły II stopnia (i odpowiednio zmniejszenie tej liczby w klasie I) oraz umożliwienie dyrektorowi branżowej szkoły II stopnia zaplanowanie takiej organizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, aby słuchacz klasy II branżowej szkoły II stopnia mógł przystąpić do egzaminu zawodowego w styczniu lub w lutym danego roku.

MEN: Likwidujemy przedmiot historia i teraźniejszość. Od 1 lipca 2025 pojawi się w szkołach nowy przedmiot edukacja obywatelska

Projekt nowego rozporządzenia jest już dostępny na stronie RCL – TUTAJ. Dziś rozpoczęły się trzytygodniowe konsultacje publiczne dokumentu.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2024 r.

(DK, GN)

Fot. MEN/X