Nowy przedmiot HiT: W LO więcej godzin nauki w klasie I, a mniej w klasie IV. MEiN pokazało nowe „ramówki”

Na nowy przedmiot „historia i teraźniejszość” (HiT) ministerstwo edukacji przewidziało w liceum w sumie 3 godziny. Zajęcia te mają się odbywać kosztem godzin przeznaczonych obecnie na wiedzę o społeczeństwie a także na historię w klasie czwartej

Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia o ramowych planach nauczania. Nowy przedmiot wejdzie do szkół ponadpodstawowych od:
* roku szkolnego 2022/2023 – w klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych – w kolejnych klasach ww. szkół;
* roku szkolnego 2025/2026 – w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2025 r. lub z dniem 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

„Zmiany (…) polegają na zmianie przedmiotu wiedza o społeczeństwie (realizowany w zakresie podstawowym) na przedmiot historia i teraźniejszość oraz polegają na przesunięciu godzin przeznaczonych dotychczas na przedmiot historia w celu zwiększenia liczby godzin przedmiotu historia i teraźniejszość, który będzie nauczany w zakresie podstawowym w wymiarze 3 godzin tygodniowo w liceach ogólnokształcących dla młodzieży (w czteroletnim okresie nauczania) i technikach (w pięcioletnim okresie nauczania)” – czytamy w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Podstawa programowa do przedmiotu “historia i teraźniejszość”, czyli zbiór obsesji partii Przemysława Czarnka

Zgodnie z decyzją MEiN, historia w klasie IV LO i klasie V technikum ma być realizowana w wymiarze 2 godzin tygodniowo nie później niż do końca stycznia danego roku szkolnego, a nie, jak to jest obecnie, przez cały rok szkolny.

To oznacza, że:
* w liceum ogólnokształcącego dojdzie do przesunięcia godzin historii realizowanej dotychczas w klasie IV (w okresie po dniu 30 stycznia danego roku szkolnego) do klasy I. Godziny te zostaną przeznaczone na HiT, którego łączy wymiar w klasie I wyniesie 2 godziny, a w klasie II – 1 godzinę (łącznie 3 godziny w cyklu kształcenia);
* w technikum 1 godzina z przedmiotu historia realizowanego obecnie w klasie III w wymiarze 2 godzin tygodniowo zostanie przesunięta do klasy I na realizację HiT, a godziny przeznaczone na przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowane obecnie w klasie IV i V, zostaną przeniesione do klasy II i III technikum na realizację przedmiotu historia i teraźniejszość.

To oznacza, że w IV klasie LO uczniowie będą mieli mniej godzin nauki, ale rozrośnie się za to plan nauczania w klasie I (choć uczniowie, rodzice i nauczyciele już dziś narzekają na zbyt dużą liczbę godzin nauki). Natomiast w technikum więcej godzin nauki czeka uczniów klas I-III, a nieco mniej – uczniów klasy IV i V.

„Przedmiot wiedza o społeczeństwie (w zakresie rozszerzonym) będzie realizowany w liceum ogólnokształcącym i technikum tak jak dotychczas” – poinformowało ministerstwo edukacji.

W branżowych szkołach I stopnia i branżowych szkołach II stopnia HiT ma być realizowany w takim samym wymiarze, co obecnie WOS. W szkołach tych nowy przedmiot pojawi się od roku szkolnego 2025/2026.

Ponadto w projekcie rozporządzenia umożliwiono branżowej szkole I stopnia, technikum i branżowej szkole II stopnia realizację obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego w oddziale, grupie oddziałowej i grupie międzyoddziałowej. „Takie rozwiązanie ułatwi szkołom prowadzącym kształcenie w zawodach uruchomienie tego kształcenia pomimo mniejszej liczby uczniów w danym zawodzie. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego nadal będą odbywały się odrębnie dla każdego zawodu. Podobne rozwiązanie jest już stosowane w branżowej szkole I stopnia w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami w tzw. oddziałach wielozawodowych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Resort edukacji przyznał, że zmiany w „ramówkach” mogą „mieć wpływ na wymiar zatrudnienia nauczycieli historii oraz nauczycieli wiedzy o społeczeństwie”. Kwalifikacje do nauczania przedmiotu historia i teraźniejszość będą posiadali nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie. „Ewentualne zmiany w indywidualnym wymiarze zatrudnienia nauczycieli tych przedmiotów będą zatem miały związek z sytuacją, kiedy nauczyciel wiedzy o społeczeństwie nie ma jednocześnie kwalifikacji do nauczania historii” – podkreślili autorzy projektu.

Z Biblią i raportem podkomisji Macierewicza na lekcje historii – jest projekt nowej podstawy programowej zapowiadanej przez Przemysława Czarnka

(PS, GN)