Ogólnopolskie badanie dla RPD: Uczniowie lubią polską szkołę i swoich nauczycieli

Uczniowie lubią polską szkołę i nauczycieli, znacznie bardziej niż 20 lat temu. Wyniki ogólnopolskiego naukowego badania jakości życia dzieci i młodzieży, zleconego przez Rzecznika Praw Dziecka, pokazują, że z wiekiem chłopcy zaczynają bardziej lubić szkołę, a dziewczynki odwrotnie.

Z badania wynika, że średnio 77,9 proc. młodszych uczniów (klasy 2. szkoły podstawowej) wyraża zadowolenie ze szkoły, które obejmuje m.in. stopień ich satysfakcji, osiągnięć w nauce, postrzegania szkoły jako miejsca przyjaznego, a także relacje z nauczycielami. Podobne badanie z 2003 r. przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie pokazały znacznie niższy wynik 70,4 proc.

Wśród młodszych dzieci to dziewczynki są bardziej zadowolone z funkcjonowania w środowisku szkolnym – średnio 81,4 proc. Wśród chłopców – 74,5 proc.

Drugoklasiści wysoko oceniali relacje z nauczycielami (81 proc.) – jedna trzecia (31 proc.) potwierdziła, że bardzo często, a połowa (50 proc.), że zawsze były one dobre. Nieco niżej przedstawia się kwestia umiejętności patrzenia i słuchania z uwagą. 71 proc. potrafiło bez problemu zachować koncentrację, jeden na pięciu uczniów (21 proc.) ocenił, że radził sobie z tym umiarkowanie często.

Starsi uczniowie z klas 6. szkoły podstawowej trochę mniej lubią szkołę – średnio 60,6 proc. To jednak wynik lepszy niż w 2003 r., kiedy zadowolenie wyrażało 56,8 proc. W tej grupie wiekowej dziewczynki już gorzej oceniają szkołę – zadowolonych jest tylko 59,9 proc. Chłopców – 61,3 proc.

Większość uczniów z klas 6. wskazywała, że jest zadowolona ze nauczycieli (83 proc.). 88 proc. uczniów dobrze oceniała relacje z nauczycielami, a dla 64 proc. respondentów chodzenie do szkoły sprawiało przyjemność. 37 proc. uczniów uczęszczało na zajęcia szkolne niechętnie.

Zadowolenie ze środowiska szkolnego wyraża 53,3 proc. młodzieży, ale to nadal lepszy wynik niż w 2003 r., kiedy zadowolonej młodzieży było 49,2 proc. Młodzi mężczyźni lepiej oceniają szkołę – 54,8 proc. niż młode kobiety – 52,1 proc.

Najbardziej podzielone opinie starsi uczniowie mieli w kwestii zadowolenia z pobytu w szkole – jedna trzecia cieszyła się z tego i taki sam odsetek był z tego niezadowolony (33 proc.). Ogólne zadowolenie z bycia w szkole wyraziło 64 proc. uczniów. Mniej niż połowa uczniów dobrze oceniała to, jak układa im się w szkole (48 proc.) i była zadowolona z nauczycieli (45 proc.). W obu przypadkach odpowiedzi negatywnych udzieliła jedna piąta nastolatków (21 proc.). 38 proc. uczniów skupienie uwagi na nauce nie sprawiało trudności, jednak więcej niż jedna czwarta (26 proc.) miała z tym problem.

Badanie pokazuje duże różnice w postrzeganiu szkoły między uczniami z terenów wiejskich i miast. Zadowolenie ze szkoły wyrażają częściej uczniowie ze wsi – wśród 2. klas szkoły podstawowej jest to 80 proc., w dużych miastach 73 proc. Podobnie starsza młodzież na terenach wiejskich lepiej postrzega szkołę – 84 proc. niż w dużych miastach – 80 proc.

W podziale na regiony kraju najgorzej oceniają szkołę uczniowie z województw: lubelskiego, pomorskiego i świętokrzyskiego. Najmniej negatywnych opinii mają uczniowie w województwach: kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i dolnośląskim.

W diagnozie jakości życia dzieci i młodzieży przebadano ponad 5800 uczniów w całej Polsce, na trzech poziomach edukacyjnych – klas 2. i 6. szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Wykorzystano kwestionariusz KIDSCREEN, jednolite narzędzie opracowane w ramach programów badawczych Komisji Europejskiej. To pierwsze tak szerokie badanie jakości życia dzieci i młodzieży w Polsce od 2003 roku.

(JK, GN)

“Między pasją a zawodem”. Badanie Fundacji Orange: Rodzice i uczniowie doceniają pracę nauczycieli