Po apelu ZNP Sejm odroczył prace nad prezydencką ustawą o organizacjach pozarządowych w szkołach

Na wniosek ZNP Sejm odwołał zaplanowane na piątek 17 lipca posiedzenie komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży dotyczące prezydenckiego projektu tzw. ustawy weryfikacyjnej, która ma doprowadzić do weryfikacji organizacji pozarządowych działających w szkołach. Zgodnie z projektem szkoły zostałyby obarczone nowymi biurokratycznymi obowiązkami związanymi z przeprowadzaniem głosowań wśród wszystkich rodziców uczniów w sprawie obecności w szkole organizacji współpracujących m.in. przy projektach edukacyjnych.

ZNP występując o odwołanie piątkowego posiedzenia komisji zwrócił uwagę na prawo partnerów społecznych do opiniowania projektów ustaw. Zgodnie z prawem związki zawodowe mają 30 dni na zaopiniowanie projektu ustawy. Związek otrzymał projekt do zaopiniowania 14 lipca a sejmowa komisja miała przeprowadzić pierwsze czytanie dokumentu już 17 lipca! ZNP wystąpił więc z wnioskiem do Mirosławy Stachowiak-Różeckiej, przewodniczącej sejmowej komisji edukacji, o odwołanie posiedzenia tego gremium.

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek po zasięgnięciu opinii przewodniczącej komisji przychyliła się do argumentów podnoszonych przez ZNP i odroczyła procedowanie projektu z powodu błędów formalnych, czyli właśnie braku 30-dniowego czasu na opiniowanie projektu. Pierwsze czytanie ustawy odbędzie się w innym terminie.

Prezydencki projekt zmiany ustawy – Prawo oświatowe został zgłoszony jeszcze w czasie kampanii wyborczej. Prezydent Andrzej Duda uzasadniał swoją inicjatywę koniecznością respektowania prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami i wartościami.

Warto przypomnieć, że już dziś w ustawie – Prawo oświatowe znajdują się przepisy wymagające zgody rodziców na obecność w szkole organizacji pozarządowych.

Chodzi o art. 86 ust. 2, zgodnie z którym: “Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoły lub placówki, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki i rady rodziców”.

Według prezydenta to za mało i zamiast pozytywnej opinii rady rodziców należy wprowadzić obowiązek uzyskania zgody wszystkich rodziców uczniów danej szkoły na działalność organizacji pozarządowej na terenie placówki. Dyrektor szkoły musiałby więc przeprowadzić coś w rodzaju szkolnego „referendum”, przy czym głosowanie odbywałoby się na niespotykanych dotąd zasadach – milczenie rodzica byłoby traktowane jako jego zgoda. Nowe przepisy dotyczyłyby nie tylko organizacji, które dopiero chciałyby podjąć współpracę ze szkołą czy nauczycielami, ale także tych już działających na terenie danej szkoły. Miałyby one zostać zweryfikowane w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

Rodzice uczniów mieliby otrzymać „prospekty informacji wychowawczej”, które organizacje miałyby obowiązek przekazać dyrektorowi szkoły. Prospekt obowiązkowo zawierałby:
* prezentację idei wychowawczych stowarzyszenia lub organizacji
* prezentację programu działalności wychowawczej lub programu rozszerzającego i wzbogacającego formy działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki
* przedstawienie idei wychowawczych, które będzie realizował program (niestety nie wyjaśniono, czym punkt ten będzie się różnił od punktu pierwszego)
* wskazanie osób, które będą realizowały program w szkole lub placówce, wraz z informacją o posiadanym przez te osoby doświadczeniu zawodowym, w szczególności w zakresie objętym programem;
* informację zawierającą opis materiałów graficznych oraz pomocy dydaktycznych wykorzystywanych podczas realizacji programu.

Projekt prezydencki znajduje się TUTAJ (druk nr 458).

(JK, GN)

ZNP apeluje do Sejmu o przełożenie prac nad ustawą weryfikacyjną

Sejm rusza z pracami nad ustawą o weryfikacji organizacji działających w szkołach

Prezydent chce dać rodzicom prawo głosu. W rzeczywistości, to prawo będzie fikcją