RIO w Gdańsku: Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nauczyciela również za gotowość do pracy

„Nauczycielowi należy się wynagrodzenie za nieprzepracowane godziny ponadwymiarowe, o ile pozostawał w gotowości do świadczenia pracy”  – wynika z wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku. To kolejna taka interpretacja RIO. Kilka miesięcy temu podobne stanowisko zajęła RIO w Opolu. Taka wykładnia jest zbieżna ze stanowiskiem ZNP, które od lat Związek przedstawia dyrektorom i organom prowadzącym

Z pytaniem do RIO w Gdańsku zwróciła się niedawno Anna Boniecka, zastępca Wójta Gminy Potęgowo. Chciała wiedzieć, czy samorząd ma obowiązek wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, które faktycznie nie zostały przepracowane, z uwagi na to, że wypadały w dni ustalone jako dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, m. in. przy długich weekendach. Jeżeli zachodzi podczas tych dni potrzeba zapewnienia opieki świetlicowej dla dzieci, wówczas dyrektorzy wyznaczają dyżurujących nauczycieli, natomiast pozostała część kadry ma dzień wolny od pracy.

„Odnosząc się do sformułowanego w niniejszym wniosku pytania oraz przedstawionego w nim stanu faktycznego, Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku wskazuje, że podtrzymuje wyrażony w piśmie z dnia 21 lipca 2023 r. pogląd, zgodnie z którym wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe we wskazanym powyżej przypadku będzie przysługiwało, o ile pracownik w tym czasie będzie pozostawał w gotowości do świadczenia pracy” – czytamy w wyjaśnieniu RIO.

„Powyższy kierunek interpretacyjny pozostaje w zgodzie ze stanowiskiem wyrażonym w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 1987 r. III PZP 3/87 (OSNCP 1987, z. 11, poz. 165), a także z przytoczoną we wniosku z dnia 18 sierpnia 2023 r., mającą moc zasady prawnej, uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 1989 r. III PZP 53/88, gdzie wyjaśniono, że podstawowym warunkiem uznania za usprawiedliwione nieodbycie przez nauczyciela zajęć w godzinach ponadwymiarowych jest jego gotowość do odbycia tych zajęć” – podkreśla Izba.

Jak wyjaśnia RIO powyższe rozważania nie dotyczą sytuacji, w której szkoła prowadzi w tym czasie działalność dydaktyczną lub wychowawczą, a nauczyciel został zobowiązany do świadczenia w tych dniach pracy w godzinach ponadwymiarowych na podstawie polecenia pracodawcy.

„W takich też sytuacjach prawo nauczyciela do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe będzie uzależnione od spełnienia ustawowo określonych przesłanek, w tym będzie zależne od tego, czy nauczyciel, zgodnie z rozkładem czasu pracy, miał obowiązek świadczenia pracy ponadwymiarowej w tym czasie” – wskazuje RIO w Gdańsku.

„Jednocześnie pragnę podkreślić, że jest to jedynie stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, która nie posiada uprawnień do dokonywania powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa” – podkreśliła Luiza Budner – Iwanicka prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku.

Pełne wyjaśnienie znajduje się tutaj

(GN)

RIO: Nauczycielowi należy się zapłata za godziny ponadwymiarowe, jeśli ich nie zrealizował z przyczyn od niego niezależnych