RPO krytykuje rządowy projekt wprowadzający odpowiedzialność karną dla dyrektorów. “Dodatkowe narzędzie dyscyplinowania”

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisław Trociuk  przedstawił ministrowi, członkowi Rady Ministrów Michałowi Wójcikowi krytyczne uwagi do projektu nowelizacji Prawa oświatowego oraz innych ustaw, w której rząd proponuje wprowadzenie przepisów przewidujących odpowiedzialność karną dyrektorów za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków na szkodę dziecka. „Tymczasem taką odpowiedzialność przewidują już obecne przepisy ogólne Kodeksu karnego.  Nowe przepisy byłyby dodatkowym narzędziem dyscyplinowania dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych – po propozycji rządu zwiększenia uprawnień kuratorów” – podkreśla RPO.

Nowelizacja ma polegać na określeniu nowych typów czynów zabronionych w ustawach szczególnych (tzw. przestępstwa pozakodeksowe).

„Nie można zgodzić się z twierdzeniami co do >>luki w prawie<< powodującej całkowitą bezradnością aparatu państwowego i wymiaru sprawiedliwości w kwestii ochrony małoletnich przed czynami zasługującymi na społeczne potępienie i represję karną. Za czyny popełnione z pokrzywdzeniem małoletnich dyrektorzy szkół i innych placówek wychowawczo-oświatowych  podlegają już bowiem odpowiedzialności karnej na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu karnego” – napisał RPO.

„Wziąwszy pod uwagę wyrażane przez RPO w piśmie do Ministra Edukacji i Nauki z 22 czerwca 2021 r. krytyczne uwagi do projektu nowelizacji Prawo oświatowe – który zwiększa uprawnienia kuratorów oświaty – trudno oprzeć się wrażeniu, że opiniowane przepisy karne nie usuwają wcale >>luki w prawie<<. Stanowić zaś mają dodatkowe narzędzie do dyscyplinowania dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, mimo że ci już w obecnym stanie prawnym mogą ponieść odpowiedzialność karną na zasadach ogólnych Kodeksu karnego oraz podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej na zasadach ogólnych z Karty Nauczyciela” – zaznaczył.

Pełną opinię RPO można znaleźć tutaj.

(JK, GN)

ZNP przedstawił opinię w sprawie projektu wprowadzającego karę trzech lat więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

Minister z Solidarnej Polski chce zmienić ustawę – Prawo oświatowe. Trzy lata więzienia dla dyrektora za “niedopełnienie obowiązków”

RPO wzywa do zaprzestania prac nad zmianami w nadzorze. „Projekt MEiN daje nadmierne kompetencje kuratorom”