Rekrutacja pierwszoklasistów. Szkoły podstawowe organizują dni otwarte

Rozpoczęła się rekrutacja do podstawówek. Szkoły organizują tzw. dni otwarte, podczas których można zapoznać się z ich ofertą. Akurat w przypadku tych szkół nie trzeba się martwić o brak miejsc, tu głównym kryterium jest obwód i miejsce zamieszkania.

Obowiązkiem szkolnym od 1 września 2020 roku objęte będą dzieci 7-letnie (urodzone w 2013 roku). Edukację mogą rozpocząć także dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku), jednak w tym przypadku do szkoły może być przyjęte dziecko, które korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Szczegółowe terminy rekrutacji to decyzja organu prowadzącego. Odpowiednie harmonogramy są zazwyczaj dostępne na ich stronach internetowych. Np. harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w Warszawie w roku szkolnym 2020/2021 można znaleźć tutaj.

Dzieci do szkół obwodowych przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica. Rekrutacja odbywa się elektronicznie. Jednak wypełnione dokumenty trzeba zanieść osobiście do szkoły tzw. pierwszego wyboru. W razie czego rodzice mogą we wniosku określić trzy szkoły poza obwodem zamieszkania.

Zgodnie z prawem oświatowym do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych, oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Pod koniec lutego zaczął się też elektroniczny nabór do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach. O przyjęciu dziecka do miejskiego przedszkola decydują dwa zestawy kryteriów. W pierwszej kolejności pod uwagę brane są wymogi ogólnopolskie. Priorytetowo traktowane są rodziny wielodzietne, dzieci wychowywane przez samotnych rodziców lub w pieczy zastępczej. Większe szanse na dostanie się do placówki publicznej daje też niepełnosprawność – małego kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców.

(JK, GN)

Świadczenie dobry start do ustawy. Co się zmieni w programie?