Wniosek ZNP do MFiPR o przekierowanie środków EFS na wsparcie placówek oświatowych

ZNP wystąpił do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z wnioskiem o przekierowanie środków niewykorzystanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na wsparcie placówek oświatowych przyjmujących dzieci ukraińskie. Poniżej publikujemy list w całości.

„Niezbędne jest przygotowanie do pracy nauczycieli języka polskiego jako obcego, podręczników, umożliwienie zatrudniania asystentów i wyposażenie dzieci w niezbędne przybory szkolne i inne. Powinien być to obowiązkowy komponent w każdym z projektów skierowanych do tej grupy” – czytamy na stronie ZNP.

Pan Grzegorz Puda

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i ogromnym kryzysem uchodźczym będącym jego następstwem, zwracamy się z apelem o przekierowanie środków niewykorzystanych w ramach programów operacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego na działania wspierające dla tej grupy.

Takie projekty procedowane w trybie szybkiej ścieżki i możliwości dotyczącej odstępstw od stosowania Wytycznych w zakresie Komitetów Monitorujących na lata 2014-2020 są już zatwierdzane m.in. na Mazowszu. Zwracamy jednak uwagę, że wszystkie tego typu projekty powinny uwzględniać nie tylko środki na zabezpieczenie potrzeb życiowych dla osób przybywających z Ukrainy (koszty związane z pobytem, wyżywieniem, poradnictwem prawnym i psychologicznym), ale także zawierać komponent wsparcia dla placówek oświatowych, które przyjmują dzieci ukraińskie.

Niezbędne jest przygotowanie do pracy nauczycieli języka polskiego jako obcego, podręczników, umożliwienie zatrudniania asystentów i wyposażenie dzieci w niezbędne przybory szkolne i inne. Powinien być to obowiązkowy komponent w każdym z projektów skierowanych do tej grupy.

Wyrażamy też gotowość do pracy nad nowym Programem Komisji Europejskiej na rzecz spójności na rzecz uchodźców w Europie (CARE), który umożliwia państwom członkowskim na  udzielanie pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych uchodźcom z Ukrainy. Wprowadza on niezbędną elastyczność do zasad polityki spójności na lata 2014–2020 i ma umożliwić szybką realokację środków na takie wsparcie. Komisja Europejska wskazuje także środki z Programu REACT EU jako źródło ich finansowania. Prosimy o możliwość włączenia naszej organizacji w tworzenie koncepcji programów wsparcia w szczególności w zakresie edukacji.

Z poważaniem,

Sławomir Broniarz /-/

Prezes ZNP

****

Przypomnijmy, że Związek wnioskuje także do MEiN o:

>>przygotowanie odpowiedniej liczby nauczycieli j. polskiego jako obcego

>> zapewnienie odpowiedniej liczby podręczników do nauki j. polskiego jako obcego

>> powszechne zatrudnianie asystentów

>>wyposażenie dzieci uchodźczych w wyprawki i podręczniki za darmo

>> zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ZNP złożył także poprawki do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, które dotyczą:

>> przyznania prawa do wyprawki szkolnej dla dzieci ukraińskich,

>> wynagradzania nauczycieli, którzy realizują zajęcia z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

>> możliwości podjęcia pracy przez nauczycieli przebywających na nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, również w innych niż szkoła lokalizacjach prowadzenia zajęć dla dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy.

(GN)

Związek wystąpił do szefa MEIN ws. edukacji dzieci i młodzieży z Ukrainy. Lista postulatów

 

Szkoły będą mogły zatrudniać ukraińskich nauczycieli. Pod jednym warunkiem

 

Ustawa o pomocy uchodźcom z Ukrainy przyjęta przez Sejm. Zmiany obejmą m.in. szkoły i przedszkola