„Wolna szkoła! Nie partyjna!” – apel o wstrzymanie prac nad „lex Czarnek”

Dziś w Gdańsku przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, związków zawodowych oraz stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych wystąpią z apelem w obronie polskich szkół. W ramach społecznej akcji Wolna Szkoła zobowiążą się też do współpracy na rzecz wolnej, demokratycznej szkoły odpowiadającej na wyzwania XXI wieku

Podpisanie apelu zaplanowano na godzinę 16.00 i będzie transmitowane m.in. na profilu ZNP na Facebooku. W czasie transmitowanej na żywo konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku na placu Solidarności 1 zaprezentowane zostaną też spoty kampanii społecznej #WolnaSzkola.

W konferencji weźmie udział m.in. Sławomir Broniarz, prezes ZNP.

„Wolna szkoła! Nie partyjna!” – tak brzmi tytuł apelu. Czytamy w nim m.in.: „Dobra, przyjazna szkoła, motywująca do samodzielnego twórczego myślenia, wychowująca otwartego człowieka i współtworzona przez różne środowiska – nauczycieli, rodziców, uczniów i organizacje pozarządowe oraz władze lokalne i centralne to podstawa demokratycznego społeczeństwa. Szkoła oparta na wzajemnym szacunku, z programem odpowiadającym na wyzwania współczesnego świata. Takiej szkoły chcemy dla naszych dzieci, dla 4,6 miliona młodych Polek i Polaków!”.

ZNP: “Lex Czarnek” narusza obecny ustrój szkolny. Opinia negatywna!

Sygnatariusze apelu „z przerażeniem przyjęli” zapowiedź zmian w nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe. Przygotowany przez MEiN projekt praktycznie likwiduje autonomię szkół i podporządkowuje je kuratorom. Co zamierza zmienić MEiN?

* wydawane szkołom i placówkom przez pracowników kuratorium zalecenia staną się praktycznie rozkazem do natychmiastowego wykonania pod groźbą dymisji. Jeśli dyrektor nie zrealizuje w wyznaczonym terminie zaleceń, a złożone przez niego wyjaśnienia nie spodobają się kuratorowi, to ten wystąpi „do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora szkoły lub placówki w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia”. Samorząd będzie zaś musiał zastosować się do wniosku kuratora;

* kurator będzie mógł zawiesić dyrektora praktycznie w każdej chwili. Wystarczy, że według kuratora będziemy mieli do czynienia ze „sprawą niecierpiącą zwłoki związaną z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”;

* kurator zyska kluczową pozycję w komisjach konkursowych na dyrektorów. Przedstawiciele kuratora będą mieli nie 3, jak obecnie, ale 5 głosów. Ponadto w komisji konkursowej znajdzie się „do 3 przedstawicieli organu prowadzącego” (obecnie jest ich po prostu 3). Z kolei rada pedagogiczna i rada rodziców będą mogły wyznaczyć do komisji po 2 przedstawicieli, a organizacje związkowe – po 1. Ale tylko pod warunkiem, że dany związek ma swoją organizację na terenie szkoły.

Przemysław Czarnek jednak nadzorowi kuratorów chce poddać nie tylko szkoły, ale też decyzje rodziców. Do tej pory to rodzice uczniów wraz z dyrektorem decydowali o tym, jakie zajęcia dodatkowe realizuje się w danej placówce i które organizacje nawiążą współpracę ze szkołą. Zgodnie z projektem MEiN, dyrektor szkoły będzie miał obowiązek – zanim wpuści taką organizację na teren szkoły – uzyskać pozytywną opinię kuratora.

W tym celu dyrektor nie później niż na dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć przekaże kuratorowi program zajęć oraz materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć, a także pozytywne opinie rady szkoły i rady rodziców. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, dyrektor – przed rozpoczęciem zajęć – będzie musiał przedstawić rodzicom pełną informację o celach i treściach realizowanego programu zajęć, a także pozytywną opinię kuratora oświaty, pozytywne opinie rady szkoły lub placówki i rady rodziców, a na wniosek rodziców – również materiały wykorzystywane do realizacji programu zajęć. Udział ucznia w zajęciach będzie wymagał pisemnej zgody rodziców.

“Lex Czarnek” już w konsultacjach

Według sygnatariuszy apelu, forsowane przez MEiN zmiany oznaczają:
* odebranie naszym dzieciom wolności wyboru i krytycznego myślenia, cofnięcie ich do okresu minionego stulecia
* naukę nietolerancji, oportunizmu i konformizmu.
* nałożenie kontroli partyjnej na nauczycieli i dyrektorów
* drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych do potrzeb różnych uczniów, ograniczenie zajęć i programów dodatkowych
* odebranie rodzicom i samorządom jakiegokolwiek wpływu na szkołę
* stworzenie partyjnej szkoły strachu, kontroli i donosów

„APELUJEMY o zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę! APELUJEMY o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli” – czytamy w dokumencie.

Jednocześnie sygnatariusze zadeklarowali „współpracę na rzecz budowy wolnej szkoły”:
* Szkoły, która odpowiada na wyzwania i problemy XXI wieku, uczy kreatywności, niezależności, krytycznego myślenia
* Szkoły samorządnej, demokratycznej, zakorzenionej i odwołującej się do lokalnej wspólnoty, czerpiącej z jej zasobów, tradycji, kultury
* Szkoły otwartej i ciekawej świata, uczącej odwagi w podejmowaniu problemów globalnych i odpowiedzialności za dziejące się procesy
* Szkoły, która odmienność traktuje nie jak zagrożenie lecz zasób, widząc w różnorodności szansę na rozwój i wzbogacenie kraju
* Szkoły, która pielęgnuje i realizuje wartości wielkiego zrywu Sierpnia 80: wolność słowa, sumienia, zrzeszenia; solidarność społeczną i solidarność międzynarodową; godność i szacunek dla drugiego człowieka, jego pracy i wysiłku; sprawiedliwość społeczną.

W kampanii Wolna Szkoła udział bierze kilkadziesiąt organizacji społecznych działających na rzecz dobrej edukacji oraz Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska.

Kampanię wspierają: Związek Miast Polskich, najstarsza polska organizacja samorządowa skupiająca ponad 350 miast, oraz Unia Metropolii Polskich, która zrzesza 12 największych miast.

Codziennie włączają się do niej nowe organizacje i grupy obywatelskie oraz osoby o dużym autorytecie w swoich środowiskach. Aktualna lista uczestników i uczestniczek kampanii na stronie www.wolnaszkola.org

Transmisja z konferencji prowadzona będzie na żywo na:
https://www.facebook.com/wolnaszkola.org
https://www.facebook.com/SamorzadyDlaPolski
https://www.facebook.com/znpedupl
https://www.facebook.com/protestzwykrzyknikiem/
https://www.facebook.com/FundacjaBatorego
https://www.facebook.com/fundacjanarzeczprawucznia
https://www.facebook.com/janauczyciel
https://www.facebook.com/Dopamina-Lab-432853420857478
https://www.facebook.com/Szkoła-cieszy-n-108802218033404

Organizatorzy akcji przygotowali też spot dotyczący zmian w oświacie szykowanych przez Przemysława Czarnka

(PS, GN)