ZNP: Zmiany w podstawie programowej zakładające m.in. powstanie nowego przedmiotu HiT są szkodliwe dla edukacji historycznej i obywatelskiej

ZNP sprzeciwia się pomysłowi MEiN stworzenia nowego przedmiotu historia teraźniejszość, który częściowo zastąpi zajęcia z historii oraz z WOS-u na poziomie podstawowym w szkołach ponadpodstawowych. Planowane zmiany są „pomysłem nieprzemyślanym, niezrozumiałym, a wręcz szkodliwym dla edukacji historycznej i obywatelskiej” młodzieży

Związek przesłał do resortu Przemysława Czarnka opinię na temat projektu zmian w podstawie programowej do szkół ponadpodstawowych. Chodzi o wprowadzenie do tych szkół nowego przedmiotu – historia i teraźniejszość, który zastąpi WOS na poziomie podstawowym oraz częściowo historię. Jak planuje MEiN, HiT wejdzie do szkół ponadpodstawowych od:
* roku szkolnego 2022/2023 – w klasie I liceum ogólnokształcącym, technikum, branżowej szkole I stopnia, a w latach następnych – w kolejnych klasach ww. szkół;
* roku szkolnego 2025/2026 – w semestrze I klasy I branżowej szkoły II stopnia, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2025 r. lub z dniem 1 lutego 2026 r., a w latach następnych również w kolejnych klasach i semestrach tej szkoły.

Nowy przedmiot HiT: W LO więcej godzin nauki w klasie I, a mniej w klasie IV. MEiN pokazało nowe “ramówki”

Opinia Związku na temat proponowanych przez MEiN zmian w podstawie programowej jest negatywna.

Według ZNP, wprowadzenie do szkół HiT jest złym pomysłem.

„Uzasadnieniem naszego stanowiska są napływające do Związku liczne opinie nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie według których wprowadzenie nowego przedmiotu jest pomysłem nieprzemyślanym, niezrozumiałym, a wręcz szkodliwym dla edukacji historycznej i obywatelskiej młodego pokolenia. Nauczyciele podkreślają, iż projekt wbrew opinii autorów nie budzi zainteresowania przeszłością i nie dostarcza wiedzy na temat najważniejszych wydarzeń i najwybitniejszych postaci z dziejów Polski, gdyż dobór treści ma charakter wybiórczy bez bezstronnego kryterium selekcji” – czytamy w stanowisku Związku.

Nauczyciele wskazują, że treści zawarte w podstawie programowej są tendencyjne oraz wyłączają u uczniów krytycyzm i samodzielną ocenę wydarzeń.

Podstawa programowa do przedmiotu “historia i teraźniejszość”, czyli zbiór obsesji partii Przemysława Czarnka

Jeżeli ministerstwo edukacji uważa, że młodzież w zbyt małym stopniu przyswaja sobie wiedzę na temat zagadnień z historii najnowszej, to „wystarczy przygotować konstruktywne zmiany w podstawach programowych historii, jak i w przedmiocie wiedza o społeczeństwie, a nie zamieniać je nowym przedmiotem nauczania”.

„Związek popiera stanowisko nauczycieli i postuluje o pozostawienie przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach ponadpodstawowych w wymiarze liczby godzin obecnie obowiązujących. Pierwszy kontakt z przedmiotem WOS uczniowie mają w szkole podstawowej w klasie VIII. Jego likwidacja w szkole ponadpodstawowej oznaczać będzie, iż absolwent szkoły podstawowej nie będzie miał szansy na kontynuację tego przedmiotu. Komponent WOS ma w szkole ponadpodstawowej stanowić jedynie tło dla historii” – zauważył ZNP w opinii.

I dalej: „Likwidując WOS pozbawia się młodego człowieka poznania struktury sądownictwa powszechnego, administracyjnego, sposobu działania organizacji pozarządowych i międzynarodowych zajmujących się ochroną praw człowieka. To również brak dostępu do wiedzy o prawach i wolnościach jednostki, o zasadach konstytucjonalizmu, podziałach i równowadze władz, a także zasadach samorządności i praworządności. Tym samym zabraknie miejsca na kształtowanie kompetencji obywatelskich”.

List otwarty nauczycieli w obronie przedmiotu wiedza o społeczeństwie

(PS, GN)