7 grudnia jest ostatnim dniem na złożenie wniosku o 500 zł wsparcia na sprzęt do nauki zdalnej

Jeszcze tylko dzisiaj nauczyciele mogą wnioskować o wsparcie 500 zł na dofinansowanie do zakupu sprzętu wykorzystywanego w czasie nauki zdalnej– przypomina MEN.

Dofinansowanie przysługuje na sprzęt, oprogramowanie lub usługi kupione w okresie od 1 września 2020 r. do 7 grudnia 2020 r. Aby je uzyskać, nauczyciel musi do 7 grudnia 2020 r. złożyć wniosek do dyrektora szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Nauczyciel pracujący w więcej niż jednym miejscu ma złożyć wniosek do dyrektora tej jednostki, w której jest zatrudniony w najwyższym wymiarze godzin.

Wysokość kwoty dofinansowania wynikać będzie z dowodu zakupu, przy czym nie może przekraczać 500 zł. Ma być wypłacona nauczycielowi do 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji i nauki, dofinansowanie należy się nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w jednostkach systemu oświaty zarówno ze szkół i placówek publicznych, jak i niepublicznych, którzy wykonywali lub wykonują pracę zdalną z uczniami. Wsparciem nie są objęci nauczyciele przedszkoli, oddziałów przedszkolnych czy innych form wychowania przedszkolnego. Dofinansowanie jest jednorazowe.

(JK, GN)

Rozporządzenie o refundacji podpisane. Kto otrzyma dofinansowanie, a kto nie?

Ze strony MEN można pobrać wzór wniosku dla nauczycieli o dofinansowanie zakupu sprzętu do nauki zdalnej

MEN: Wnioski o refundację zakupu sprzętu do nauki zdalnej nauczyciele mogą składać tylko do 7 grudnia